Lausuntopyyntö TENKille

Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta epäilty tai epäilyn esittäjä, joka on tyytymätön rehtorin päätökseen, esiselvityksessä tai tutkinnassa noudatettuihin menettelytapoihin tai loppuraportin johtopäätöksiin, voi pyytää asiasta lausuntoa tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta. (Lue loukkauksista ja niiden tutkinnasta tarkemmin HTK-ohjeesta) Pyyntö on perusteltava, ja siinä on yksilöitävä ne kysymykset, joista lausuntoa pyydetään. Jos selvitysprosessi on kesken, ei välivaiheiden toimenpiteistä tai päätöksistä voi pyytää lausuntoa. Lausuntoa on pyydettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua päätöksestä.

Neuvottelukunnan on käsiteltävä asia sille toimitettujen asiakirjojen pohjalta viivytyksettä ja viimeistään viiden kuukauden kuluessa lausuntopyynnön saapumisesta sekä annettava asiasta neuvottelukunnan puoleen kääntyneelle osoitettu lausunto, joka saatetaan tiedoksi rehtorille ja asianosaisille. Lausuntoa laatiessaan tutkimuseettinen neuvottelukunta pyytää tarvittaessa kirjallisen vastineen lausuntopyyntöön asian osapuolilta ja siltä organisaatiolta, jonka päätökseen tai menettelytapoihin lausunnon pyytäjä on tyytymätön. Lausunnon pyytäjälle annetaan mahdollisuus kommentoida näitä vastineita.

Neuvottelukunnan lausunto ja sen laatimisessa käytetyt asiakirjat liitteineen ovat pääsääntöisesti julkisia lausunnon antamisen jälkeen. Tutkimuseettinen neuvottelukunta voi lausunnossaan ehdottaa rehtorille lisätutkinnan suorittamista, jos esiselvitysaineisto, varsinaisen tutkinnan loppuraportti tai jonkun asianomaisen lausuntopyynnössään esittämät seikat antavat neuvottelukunnan näkemyksen mukaan siihen aihetta.

Ohjeet lausuntopyynnön tekemiseen:

 • TENKin lausuntoa voi pyytää päätökseen saatetun HTK-prosessin osapuolista alkuperäisen epäilyn esittäjä tai epäilty henkilö. Jos epäiltyjä on useita, he voivat pyytää lausuntoa joko yhdessä tai kukin itsenäisesti omalta osaltaan.

 • Lausuntoa on pyydettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua päätöksestä.

 • Lausuntopyynnön osat ovat varsinainen lausuntopyyntö ja sen numeroidut liitteet.

 • Lausuntopyyntö otsikoidaan lausuntopyynnöksi ja osoitetaan Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle (ei pääsihteerille tai puheenjohtajalle henkilökohtaisesti).

 • Lausuntopyynnössä on oltava päiväys sekä lausunnonpyytäjän nimi ja yhteystiedot. Lausuntopyyntöä ei voi tehdä nimettömänä. 

 • Koska tutkimuseettinen neuvottelukunta rajaa lausuntonsa tutkimuseettisiin kysymyksiin, lausunnoissa otetaan kantaa vain siihen, onko HTK-tutkinta suoritettu HTK-ohjeen mukaisesti ja onko hyvää tieteellistä käytäntöä loukattu.

 • TENK ei ota kantaa: esimerkiksi tieteellisiin mielipide-eroihin, koulukuntakiistoihin, ammattieettisiin kysymyksiin tai työyhteisöongelmiin. Lausunnoissaan TENK ei myöskään puutu tieteenalakohtaisten normistojen rikkomuksiin, ellei samalla ole kyse HTK-ohjeessa mainitusta loukkauksesta. TENK ei käsittele lainsäädännön, kuten tekijänoikeus- tai patenttilain, rikkomusepäilyjä.

 • Lausuntoa voi pyytää, jos on tyytymätön HTK-prosessista vastanneen johtajan tai rehtorin päätökseen tai esiselvityksessä taikka tutkinnassa noudatettuihin menettelytapoihin.  

 • Lausuntopyynnössä täytyy tuoda selkeästi ja yksilöidysti esiin kaikki ne kysymykset, joista halutaan TENKin näkemys, ja jokaisen kohdan osalta on perusteltava, miksi lausunnon pyytäjä on päätökseen tyytymätön.

 • TENK vastaa lausunnossaan vain niihin kysymyksiin, joita sille on esitetty

 • Lausuntopyynnön liitteiksi tarvitaan 1) kopio siitä alkuperäisestä HTK-loukkausepäilyilmoituksesta, joka käynnisti HTK-prosessin tutkimusorganisaatiossa, sekä 2) kopio tutkimusorganisaation johtajan tai korkeakoulun rehtorin asiassa tekemästä päätöksestä.  Liitteinä voi olla myös asian käsittelyyn liittyneet asiakirjat ja vastineet sekä muuta asian kannalta olennaista aineistoa, jota lausunnonpyytäjä haluaa saattaa TENKin tietoon. Liiteaineisto toimitetaan ensisijaisesti sähköisenä, esim. pdf-muodossa.

 • TENK antaa lausuntonsa sille toimitettujen asiakirjojen ja sen pyytämien vastineiden perusteella. TENK ei itse tee lisätutkimuksia asiassa eikä järjestä kuulemistilaisuuksia.

HUOM. Lausunnonpyytäjää muistutetaan, että lausuntopyyntö liitteineen sekä muut asian käsittelyssä muodostuvat asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun lausunto on annettu (mahdollisia laissa salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja lukuun ottamatta). Tutkimuseettisen neuvottelukunnan diaarin tietosuojaseloste

Lausunnoista päätetään TENKin kokouksissa. TENK kokoontuu 7 – 8 kertaa vuodessa.

Lausuntopyynnön lähettäminen:

 • Lausuntopyyntö toimitetaan TENKille ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen tenk(at)tenk.fi

 • Lausuntopyyntö voidaan lähettää myös kirjeitse, ks. yhteystiedot. Huom. Kirjeitse lähetetyssä aineistossa ei tule olla niittejä.

 • Neuvoja HTK-prosessista ja lausuntopyynnön laatimisesta antaa TENKin pääsihteeri, ks. yhteystiedot.