Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä käynnistymässä Suomessa

07.12.2012

Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä käynnistymässä Suomessa

suomi

Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä on käynnistymässä Suomessa: enemmistö korkeakouluista on jo sitoutunut.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) antoi vuoden 2010 alussa ohjeistuksen humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä ehdotuksen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä näillä aloilla. Näiden tiedeyhteisön yhteisten eettisten pelisääntöjen noudattamiseen on syksyyn 2010 mennessä sitoutunut enemmistö yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sekä alan tutkimuslaitoksista (mm. Suomen Akatemia). TENKin 2.11. aiheesta järjestämää seminaaria kohtaan osoitettu runsas mielenkiinto kielii korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten korkeasta motivaatiosta eettisen ennakkoarvioinnin toteuttamiseen. Seminaariin osallistui noin sata henkeä yli viidestäkymmenestä eri organisaatiosta.

Tutkittavien perusoikeuksien turvaamisen lisäksi kansainvälistyminen on lisännyt painetta eettiseen ennakkoarviointiin ihmistieteissä. Ennakkoarviointilausuntoa suomalaiselle tutkimukselle voi edellyttää esimerkiksi tiedejulkaisu, rahoittaja tai kansainvälinen tutkimuskumppani. Tiedeyhteisö on oma-aloitteisesti vastaamassa haasteeseen sitoutumalla TENKin antamaan ohjeistukseen eettisen ennakkoarvioinnin sisällyttämisestä myös ihmistieteelliseen tutkimukseen. Lakisääteiseen arviointiin verrattuna yhteisesti sovittujen pelisääntöjen etuna on mahdollisuus arviointijärjestelmän ja ohjeistuksen korjaamiseen saadun kokemuksen perusteella.

Toisin kuin lääketieteessä, ihmistieteen aloilla tutkimussuunnitelman eettinen ennakkoarvio ei ole aikaisemmin ollut lakisääteinen edes silloin, kun tutkimuksessa on puututtu tutkittavien henkilökohtaiseen koskemattomuuteen (esimerkiksi kliininen hoitotiede, liikuntatiede, psykologia). Tuore lakimuutos on uudistanut asetelmaa: 1.10.2010 alkaen osa terveys- ja hoitotieteellisen tutkimuksen arvioinnista on siirtynyt sairaanhoitopiirien eettisten toimikuntien toimivaltaan.

TENKin ohjeiden mukaisessa eettisessä arvioinnissa tulee varmistaa, ettei tutkimukseen sisälly turhia riskejä, jotka voitaisiin välttää vähentämättä tutkimuksen tieteellistä arvoa. Tutkimukseen osallistuvalle henkilölle eettinen ennakkoarviointi on tae tutkimushankkeen luotettavuudesta. Tutkittavan esimerkiksi haastattelijalle antamat luottamukselliset tiedot käsitellään, arkistoidaan ja julkaistaan asianmukaisesti siten, ettei henkilötietoja joudu vääriin käsiin. Eettisyys ei kuitenkaan saa muuttua itsesensuuriksi. Eettisyyteen on kiinnitettävä erityishuomiota tutkittaessa sensitiivisiä ihmisryhmiä kuten lapsia tai vanhuksia, mutta mitään ryhmää ei tule suojelemistarkoituksessa sulkea tutkimuksen ulkopuolelle.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama asiantuntijaelin. Neuvottelukunta edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta Suomessa sekä seuraa alan kansainvälistä kehitystä. Se toimii aloitteentekijänä ja lausunnonantajana tutkimusetiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Seminaarin ohjelma ja esitykset

Ohjelma ja esitykset ovat pdf-muodossa.

Lisätietoja