Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja julkaistu

30.09.2014

Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja julkaistu

suomi

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on julkaissut tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirjan. Käsikirja sisältää ohjeita sähköisen tutkimusaineiston hallintaan sen elinkaaren eri vaiheissa.

Yksi tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Tutkimusaineistot ovat keskeinen osa tutkimusprosessia ja tutkimushanketta.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu muun muassa että tutkimuksessa sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja että tutkimuksessa syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla."

(Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja [verkkojulkaisu]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. http://www.fsd.uta.fi/tiedonhallinta)