TENK ehdottaa ihmistieteisiin eettistä ennakkoarviointia

07.12.2012

TENK ehdottaa ihmistieteisiin eettistä ennakkoarviointia

suomi

Opetusministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta on kuultuaan laajasti tiedeyhteisöä laatinut vuoden 2009 aikana ehdotuksen ihmistieteisiin luettavien alojen eettistä ennakkoarviointia varten. Opetusministeriö on hyväksynyt ehdotetun järjestelmän, jonka periaate on sama kuin neuvottelukunnan vuodelta 2002 olevissa ohjeissa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. Tiedeyhteisö (yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja –rahoittajat) on kattavasti sitoutunut kyseisiin ohjeisiin.

Ehdotettu ennakkoarviointi koskisi vain tarkoin määriteltyjä tutkimusasetelmia (esimerkiksi jos tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen tai poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta). Ennakkoarviointi voidaan toteuttaa myös, jos tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho sitä edellyttää. Valtaosa tutkimuksesta voitaisiin tehdä edelleen ilman eettistä ennakkoarviointia.

Tarkoitus on sitouttaa edellä mainittuihin hyvää tieteellistä käytäntöä koskeviin ohjeisiin sitoutuneet organisaatiot myös Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisiin periaatteisiin. Meneillään olevan yliopistouudistuksen vuoksi neuvottelukunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi ajoittaa prosessin vasta vuodelle 2010. Koska neuvottelukunnan ehdotus ja eettiset periaatteet ovat jo saaneet opetusministeriön hyväksynnän, tiedeorganisaatiot voivat kuitenkin ryhtyä niiden täytäntöönpanoon jo aiemminkin.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta ehdottaa, että ohjeisiin sitoutuneet yliopistot ja muut tutkimusorganisaatiot järjestävät eettisen ennakkoarvioinnin parhaaksi katsomallaan tavalla. Mikäli eettisten kysymysten käsittelyyn ei ole olemassa elimiä, eettisiä toimikuntia voidaan perustaa organisaatiokohtaisesti tai alueellisesti yhteistyössä. Yhteistyö voi nojautua myös kieleen. Tutkimuseettinen neuvottelukunta suosittelee myös tutkimusetiikan koulutuksen vahvistamista ja vakiinnuttamista perusopetuksessa ja tutkijakoulutuksessa.

Lisätietoja: