Sitoutuneet organisaatiot

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen -ohje astui voimaan 1.3.2013 niissä tutkimusorganisaatioissa, jotka olivat sen siihen mennessä allekirjoittaneet. Ohjeeseen voi sitoutua allekirjoittamalla oheisen sitoutumislomakkeen ja lähettämällä sen TENKille, ks. yhteystiedot.

Siirryttäessä aiemmasta HTK 2002-ohjeesta uudistettuun HTK 2012 –ohjeeseen siirtymäsäännökset ovat seuraavat:

1. HTK-menettelyyn, joka on alkanut tutkimusorganisaatiossa ennen kuin uuteen ohjeeseen on sitouduttu, sovelletaan aiempaa ohjetta.

2. HTK-menettelyyn, joka alkaa sen jälkeen, sovelletaan uutta ohjetta.

3. Kun arvioidaan, onko hyvän tieteellisen käytännön loukkaus tapahtunut, sovelletaan aiempaa ohjetta, jos epäily koskee tapahtumia, jotka ovat sattuneet ennen uuteen ohjeeseen sitoutumista; muutoin sovelletaan uutta ohjetta.

HTK 2012 -ohjeeseen sitoutuneet organisaatiot

Yliopistot (14/14)

 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Svenska Handelshögskolan
 • Taideyliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi

Ammattikorkeakoulut (24/25)

 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Karelia ammattikorkeakoulu (ent. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitokset (27)

 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Eläketurvakeskus
 • Geologian tutkimuskeskus GTK
 • Ikäinstituutti
 • Ilmatieteen laitos
 • Kansallisarkisto
 • Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto
 • Kirkon tutkimuskeskus
 • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS
 • Kuluttajatutkimuskeskus
 • Luonnonvarakeskus LUKE
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Maanmittauslaitos
 • Museovirasto
 • Pellervon taloustutkimus PTT
 • Ruokavirasto (ent. Evira)
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Säteilyturvakeskus STUK
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Tieteellinen tutkimus Orton, Orton Oy
 • Työterveyslaitos TTL
 • UKK-instituutti
 • Ulkopoliittinen instituutti UPI
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Väestöliiton väestöntutkimuslaitos

Muut tahot (15)

 • Demos Research Institute
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
 • Pelastusopisto
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Suomen Akatemia
 • Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry
 • Suomen Estetiikan Seura ry
 • Suomen Lähi-Idän instituutin säätiö
 • Suomen pelastusalan keskusjärjestö ry
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri