Etikprövning i Finland

Medicinsk forskning

Lagen och förordningen om medicinsk forskning (488/1999) reglerar forskning som gäller människor. 

I lagen avses med medicinsk forskning sådan forskning som innebär ingrepp i en människas eller ett mänskligt embryos eller fosters integritet och vars syfte är att öka kunskapen om hälsa, sjukdomsorsaker, symtom, diagnostik, vård, prevention av sjukdomar eller sjukdomarnas beskaffenhet i allmänhet.

Sjukvårdsdistriktens etiska kommittéer har enligt lagen uppgift att på förhand utvärdera medicinsk forskning ur etisk synvinkel. Den Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA bedömmer internationella kliniska läkemedelsprövningarnas etik i samråd med de etiska kommittéerna.

Humanvetenskaperna

Forskningsetiska delegationen har utgett anvisningarna om etikprövning av humanforskning. Anvisningarna tillämpas på all sådan vetenskaplig forskning som gäller människor eller där det används humanvetenskapliga forskningsmetoder:

Tidigare anvisningen (OBS. Tillämpas på forskning som har inletts innan forskningsorganisationen har förbundit sig till den nya anvisningen, den tidigare anvisningen.)

Acceptansen att iaktta bestämmelserna

Så gott som alla högskolor och forskningsinstitut som i Finland bedriver forskning inom dessa vetenskaps områden har redan förbundit sig att följa anvisningarna.  Acceptansen att iaktta bestämmelserna i anvisningen om etiska principer för humanforskning bygger på frivillighet, och i denna acceptans ingår skyldighet att genomföra en etikprövning i enlighet med de principer som forskningsetiska delegationen har fastslagit.