Uppföljning 2024

Senast uppdaterad 5.4.2024

Den här sidan sammanfattar de nya indikatorerna för 2024 års uppföljning av öppen vetenskap och forskning, de viktigaste ändringarna och tidsplanen för uppföljningen. Här finns också länkar till indikatorerna i tabellformat och en mer detaljerad, finskspråkig presentation från Sommardagarna 2023.

  Nya indikatorer

  Centrala förändringar i 2022 års indikatorer

  • Etablerade indikatorer gällande styrande dokument kommer inte att ha alternativet att färdigställa dokument inom de följande 12 månaderna. Som etablerade indikatorer räknas sådana som i 2022 års uppföljning förverkligats i över 70 % av de forskningsorganisationer som svarade på enkäten.
  • Indikatorn gällande styrande dokument för ansvarsfull utvärdering har ändrats så att den bättre motsvarar verksamheten i olika slags forskningsorganisationer.
  • De kvantitativa indikatorerna för publikationer har förtydligats så att varje publikation beaktas i endast en kvantitativ indikator.
  • Frågorna om god praxis har tagits bort.

  Indikatorerna 2024

  Genomförande 2024

  I början av 2024 kommer sekretariatet att undersöka de nya kvantitativa indikatorernas användbarhet. Dessutom ordnas en öppen workshop om utformningen av frågorna, och då behandlas också resultatet av undersökningen.

  De färdiga frågorna publiceras efter workshopparna under våren 2024.

  I samband med uppföljningen samlas också information om forskningsorganisationernas totala kostnader för vetenskaplig publicering, på samma sätt som år 2022. Länken till enkäten publiceras här längre fram.

  Uppföljningen år 2024 genomförs enligt tidtabellen som anges i uppföljningsmodellen.

  Uppföljningens tidtabell: Enkät genomförs i maj, och i juni samlas uppgifter från datalagret för forskningsinformation (information från föregående år). Uppföljningens resultat, inklusive profiler och nivå, offentliggörs i oktober, varefter den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning beslutar om eventuella ändringar av indikatorer för följande uppföljningsomgång. Indikatorer för nästa uppföljningsrunda offentliggörs i december, 18 månader före den genomförs.