Etikprövning

Senast uppdaterad 10.10.2023

Med prövning av forskningsetik avses att ett forskningsprogram måste bedömas utgående från den praxis som förekommer inom den specifika vetenskapsgrenen och så att eventuella skador som forskningen eller dess resultat kan leda till förebyggs.

Lagen och förordningen om medicinsk forskning (488/1999) reglerar medicinsk forskning som gäller människor.

För icke-medicinsk forskning som gäller människor har Forskningsetiska delegationen utgett anvisningarna om etikprövning av humanforskning. Anvisningarna tillämpas på all sådan vetenskaplig forskning som gäller människor eller där det används humanvetenskapliga forskningsmetoder: Etiska principer för humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland 2019 (PDF).

Video: Etikprövning inom humanvetenskaperna (på YouTube)

Läs mera on etikprövning inom humanvetenskaperna.