TENK

Forskningsetiska delegationen (TENK) är ett sakkunnigorgan som utses av Finlands undervisnings- och kulturministerium på förslag av det vetenskapliga samfundet.

TENK grundades med en förordning år 1991 för att behandla etiska frågor med anknytning till vetenskaplig forskning och för att främja forskningsetiken.

I Finland har universitet, yrkeshögskolor och andra forskningsorganisationer frivilligt förbundit sig till att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis.

TENK garanterar forskningens etik och kvalitet

  • genom att förebygga oredlighet i forskning inom alla vetenskapsområden
  • genom att utarbeta nationella anvisningar
  • genom att arrangera seminarier och främja utbildning
  • genom att koordinera etikprövning inom humanvetenskaperna
  • genom att nätverka och påverka nationellt och internationellt

TENK bevakar god vetenskaplig praxis

  • genom att följa och statistikföra avvikelser från god vetenskaplig praxis
  • genom att ge utlåtanden om utredningar angående misstankar om avvikelser från god vetenskaplig praxis
  • genom att erbjuda rådgivning i problemsituationer