Uuden HTK-ohjeen päivitysluonnos lausuntokierroksella

20.10.2022
Kuvituskuva.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) pyytää lausuntoa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen päivitysluonnoksesta Lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

Jakelussa mainitut ja muut tahot voivat antaa lausuntonsa luonnoksesta 17.11.2022 mennessä.

Hyvää tieteellistä käytäntöä jo vuodesta 1994

TENK laati ensimmäisen kansallisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä vuonna 1994. Sen jälkeen HTK-ohjetta on uudistettu ja ajanmukaistettu yhteistyössä tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa vuosina 1998, 2002 ja 2012. 

Ohjeen avulla pyritään edistämään hyvää tieteellistä käytäntöä ja ehkäisemään siihen kohdistuvia loukkauksia kaikilla tieteenaloilla. Nykyinen, vuonna 2012 laadittu HTK-ohje on julkaistu TENKin verkkosivuilla.

Kotimaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimusorganisaatiot ja tutkimuksen rahoittajat ovat laajalti sitoutuneet HTK 2012 -ohjeeseen. Suomalainen tiede- ja tutkimusyhteisö on siis kattavasti sitoutettu noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä.

Päivitys yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa

Ohjeen päivittämisestä on vastannut TENKin oma työryhmä. Päivitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota runsaaseen palautteeseen, jota saatiin laajasti tiede- ja tutkimusyhteisölle suunnatuilla kyselyillä 2021-2022.

Palautteessa uuteen ohjeeseen toivottiin muun muassa väliotsikointia, soveltamisalan laajentamista TKI-toimintaan, HTK-terminologian tarkentamista, HTK-loukkausten määritelmien täsmentämistä ja HTK-prosessiin kuuluvien kestojen lyhentämistä. 

Kaikki tiedeyhteisöltä ja tutkimusetiikan asiantuntijoilta saadut kommentit on pyritty huomioimaan päivitystyössä.

Sitoutuminen alkaa tammikuussa 2023

Päivitetyn HTK-ohjeen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä ja astua voimaan 1.1.2023 alkaen.

Uuden ohjeen noudattaminen vaatii tutkimusorganisaatioilta myös uutta sitoutumista. Ohjeen valmistuttua TENK tulee kutsumaan kaikki nykyisen ohjeen allekirjoittajatahot ja koko tiede- ja tutkimusyhteisön laajemminkin sitoutumaan HTK 2023 -ohjeeseen. 

Sitoutumisen käytännön toteutuksesta tiedotetaan tarkemmin ohjeen valmistuttua. Toimintatavat hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelemiseen siirtymävaiheen aikana löytyvät uudesta ohjeesta.

***

Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen päivitysluonnoksesta

Lisätietoja päivitystyöstä: Minna Aittasalo, minna.aittasalo@tenk.fi, puh. 044 4932593.

Kuva: Jari Loisa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös