Tietosuoja

Viimeksi päivitetty 2.8.2022

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) pitää rekisteriä (diaari) käsittelemistään asioista. Rekisteröinnillä seurataan hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyiden tutkintaprosesseja kansallisella tasolla ja HTK-prosessin päätöksistä TENKille tehtyjen lausuntopyyntöjen käsittelyä sekä varmistetaan julkisuusperiaatteen ja oikeusturvan toteuttaminen. TENKin toimintaan liittyvien tietojärjestelmien käyttötarkoitus ja niihin talletettavat tiedot on koottu tietosuojaselosteisiin.

Kenellä tahansa on pääsääntöisesti oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjoista niiltä osin kuin niihin ei sisälly salassa pidettäviä osia. Asiakirjapyynnön on oltava tiedoiltaan riittävän tarkka, jotta TENKissä voidaan selvittää, mitä asiakirjoja se koskee. Jokaisella on oikeus julkisuuslain ja tietosuojalain nojalla tarkistaa itseään koskevat tiedot TENKin rekistereistä ja asiakirjoista ja tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista. TENKin arkisto luovutetaan kunkin kolmivuotisen toimikauden päätteeksi Kansallisarkistoon osana opetus- ja kulttuuriministeriön arkistoa.

TENK kerää yhteystietoja tiedottaakseen neuvottelukunnan toiminnasta, seminaareista ja koulutuksista sekä neuvottelukunnan antamista ohjeista ja suosituksista. TENKin tiedotuksessa käyttämät yhteystiedot ovat osa Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteisrekisteriä. TENKin käyttämät tiedot kerätään julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai rekisteröidyiltä itseltään (esim. uutiskirjeen tilaajat). Yhteystietorekisteriin ei liitetä HTK-prosessien käsittelyn yhteydessä saatuja henkilötietoja. Kaikkia henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaselosteet:

Suunnittelija Terhi Tarkiaisen toimivapaan ajan 31.8.2022 asti ylläolevien Tutkimuseettisen neuvottelukunnan diaarin, Tutkimusetiikan tukihenkilöiden rekisterin ja Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikuntien rekisterin rekisteriasioiden yhteyshenkilönä toimii TENKin koordinaattori Kalle Videnoja, kalle.videoja@tenk.fi, puh. 044 775 0796. 

TENK.fi-sivustolla on käytössä Googlen tarjoamaa Google Analytics -työkalu, joka kerää tilastotietoa verkkosivuston kävijämääristä ja kävijöistä. Tarvitsemme näitä tietoja kehittääksemme sivuston käyttöä. Google Analyticsin keräämät tiedot perustuvat IP-osoitteeseen, joka on henkilötieto. IP-osoitteet kuitenkin anonymisoidaan niin, ettemme missään vaiheessa säilö henkilötietojasi. Tutustu Google Analyticsin tietosuojakäytäntöön.