Content markup

Forskningsetiska delegationen, som utses av Undervisnings- och kulturministeriet god vetenskaplig praxis, förebygger oredligher i forskningen och främjar den forskningsetiska debatten och informationen i Finland.

OBS. På grund av det stora antalet av begäran om utlåtande, TENK:s handläggningstider kan tills vidare vara längre än fem månader. (19.3.2024)

GVP 2023 -anvisningen har publicerats på tre språk

TENK har publicerat sina nya forskningsetiska anvisningar på tre språk. God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland 2023 -anvisning finns på webben på finska, svenska och engelska.

Nyheter
Evenemang
Centrala dokument

God vetenskaplig praxis (GVP)

Forskningsetiska delegationen i samråd med det finländska vetenskapssamfundet har publicerat de forskningsetiska anvisningarna om god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den, dvs. GVP-anvisningarna.

Etikprövning inom humanvetenskaperna

Forskningsetiska delegationenens anvisningarna tillämpas all sådan vetenskaplig forskning som gäller människor eller där det används humanvetenskapliga forskningsmetoder.

Modell till meritförteckning för forskare

Forskningsetiska delegationen (TENK), Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf samt Finlands Akademi har upprättat en meritförteckningsmodell, som uppfyller kriterierna för god vetenskaplig praxis.