TENKs verksamhetsplan för perioden 2019 - 2021

7.6.2019
""

Forskningsetiska delegationen har publicerat en verksamhetsplan för den nästa treårsperioden.

För att nå målen under verksamhetsperioden 2019–2021 är TENKs viktigaste uppgifter utöver basfunktionerna följande:

  • Vi publicerar och gör mer vida bekant anvisningarna för etikprövning inom humanvetenskaperna som förnyades 2019 och vi engaterar forskningsorganisationerna till att binda sig vid dem så omfattande som möjligt.
  • Vi analyserar och utnyttjar uppgifterna från forskningsetiska barometern 2018 för att förebygga forskningsfusk. Vi förbereder oss för att upprepa barometerenkäten med tre års mellanrum.
  • Vi ordnar ENRIOs europeiska forskningsetiska kongress i Finland i oktober 2020.
  • Vi sköter skyldigheterna kring ENRIOs ordförandeskap galant och utvecklar ENRIO-nätverkets organisation.
  • Vi utvecklar forskningsetikens stödpersonsystem och utnyttjar stöpersonssystemet effektivt för att främja god vetenskaplig praxis inom forskningsorganisationerna.
  • Vi utreder vilka behov av forskningsetisk information som Finlands internationella forskarkår har. VI skräddarsyr informationen särskilt på engelska och utvidgar inom resurserna TENKs utbud av främmande språk i publikationerna.
  • Vi börjar uppdateringen av God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland, dvs. HTK 2012-anvisningarna tillsammans med vetenskapssamfundet.
  • Vi producerar aktivt innehåll för den officiella tenk.fi-webbplatsen och för det elektroniska nyhetsbrevet tillsammans med TSV:s övriga aktörer.
  • TENKs och TJNKs gemensamma webbplats Ansvarsfull forskning stadfästs och dess artikelproduktion utvecklas med hjälp av besökarenkäter.

Som ett extra mål i TENKs verksamhetstyngdpunkter kunde man övergå från att övervaka forskningsfusket till kommunikation och internationellt samarbete alltså för att aktivt göra känt den finländska goda vetenskapliga praxisen för forskare i olika stadier av sin forskningskarriär samt för forskningsetikaktörer inom alla vetenskapsgrenar i Finland och även i Europa, samt genom pilotförsök även utanför Europa. Samtidigt säkerställs i fortsättningen både det internationaliserade vetenskapsgemenskapens integritet och etik, kvaliteten och tillförlitligheten hos den vetenskapliga forskningen.

Ladda ner TENKs verksamhetsplan för perioden 1.2.2019 - 31.1.2022

Se också TENKs verksamhetsberättelse 2018.

 

Du kan också vara intresserad av