Andra forskningsetiska organisationer

Senast uppdaterad 9.10.2023

Här finns andra nationella forskningetiska delegationer och internationella aktörer.

Delegationen för bioteknik

Delegationen för bioteknik som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder är ett rådgivande sakkunnigorgan i biotekniska och gentekniska frågor. Delegationen främjar samarbetet mellan myndigheter, forskningen på området och verksamhetsidkare inom bioteknik och särskilt genteknik samt följa den gentekniska utvecklingen och forskningen samt genteknikens konsekvenser för hälsan och miljön. Dessutom har delegationen till uppgift att följa och främja det internationella samarbetet inom biotekniken samt bidra till att de etiska aspekterna av gentekniken beaktas.

Gentekniknämnden

Gentekniknämnden är den behöriga finska myndigheten i frågor som hör till tillämpningsområdet för gentekniklagen. Gentekniknämnden finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik - TUKIJA

Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA har till uppgift att fungera som expert i forskningsetiska frågor och stödja de regionala etiska kommittéerna i forskningsetiska frågor av principiell natur som gäller medicinsk forskning och hjälpa till med att ordna utbildning. TUKIJA gör etiska bedömningar av kliniska läkemedelsprövningar som genomförs i Finland, om den inte överför uppgiften till en regional etisk kommitté. Dessutom ger TUKIJA på begäran utlåtanden om prövningar som har fått negativa utlåtanden från sjukvårdsdistriktens etiska kommittéer.

Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården - ETENE

Den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården har i uppgift att på ett principiellt plan behandla etiska frågor med anknytning till social- och hälsovården samt patientens och klientens ställning och att ge rekommendationer om dessa. Delegationen tar initiativ, ger utlåtanden, tillhandahåller experthjälp, väcker samhällsdebatt och förmedlar information om nationella och internationella etiska frågor inom social- och hälsovården.

Internationella aktörer

Andra organisationer i Finland