Tutkijan ansioluettelomalli

Viimeksi päivitetty 10.10.2023

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Suomen Akatemia laativat vuonna 2012 ensimmäisen mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta ansioluettelosta käytettäväksi suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa. Ansioluettelomallia päivitettiin vuonna 2020. Päivitetty malli julkistettiin 18.3.2020.

Ansioluettelomallin käyttö

Ansioluettelo eli CV (curriculum vitae) on kooste henkilön opiskelu- ja työurasta sekä akateemisista ja muista ansioista. Hakuasiakirjoihin liitettynä se on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja, jossa esitettyjen tietojen tulee olla todennettavissa. Ansioluetteloa laatiessaan tutkijan tulee aina noudattaa ansioluetteloa pyytävän organisaation ohjeita.

Tutkijan ansioluettelomalli on tarkoitettu ohjeistamaan ansioluettelon laatijaa siten, että hänen ansionsa tulisivat esille mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisina ja vertailukelpoisina.

Tutkijan tulee esittää kokonaisuudessaan ne ansiot ja sidonnaisuudet, jotka ovat kullekin ansioluettelon käyttötilanteelle ja tutkijanuravaiheelle olennaisia.

Organisaatioista ja tutkinnoista on käytettävä niiden virallista nimeä tai nimikettä ja tehtävistä työantajan tai rahoittajan määrittelemää nimikettä. Nimikkeiden käännösten tulee olla virallisesti hyväksyttyjä, asianomaisen organisaation itsensä käyttämiä tai muuten perusteltuja.

Tutkimus- ja rahoitusorganisaatiot sekä korkeakoulut voivat hyödyntää ansioluettelomallia omia ohjeistuksia laatiessaan. Organisaatioiden suositellaan noudattavan omissa ohjeissaan mallin mukaista otsikointia ja tietojen esittämisjärjestystä.

TENK suosittelee, että malli otetaan organisaatioissa käyttöön sellaisenaan kuitenkin niin, että sen käyttö ohjeistetaan erikseen kussakin hakutilanteessa. Näin voidaan varmistaa, että ansioluettelon laatija noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä.

Ansioluettelomallia suositellaan käytettäväksi rinnan Tieteellisten seurain valtuuskunnan laatimien Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisten suositusten kanssa.

Tavoitteena hyvä tieteellinen käytäntö

Suomessa tutkimusorganisaatiot ja tutkimusta rahoittavat tahot edellyttävät, että heille osoitetut tai heidän tutkimusyhteisössään laaditut haku- tai muut asiakirjat (esim. hakemus, ansioluettelo, julkaisuluettelo, portfolio, tutkimussuunnitelma, lausunto) noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä.

Jos epäillään, että tutkija paisuttelee tai vääristelee ansioitaan edellä mainituissa asiakirjoissa tai niiden käännöksissä, asia voidaan käsitellä hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilynä niissä organisaatioissa, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje 2023 (PDF).

Ansioluettelomallin rakenne

Mallin käyttäjää pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota otsikoihin (1–15). Otsikoiden alla annetut alakohdat ovat pääosin esimerkinomaisia.

1. Henkilötiedot ja ansioluettelon päiväys

 • sukunimi (myös aikaisemmat)
 • etunimet
 • tutkijatunniste, jos sellainen on (esim. ORCID, ResearcherID)
 • ansioluettelon laatimispäivämäärä

2. Tutkinnot ja oppiarvot

 • tutkinnon myöntöpäivämäärä (viimeisin ensin), tutkintonimike, pääaine/koulutusohjelma tai vastaava, oppilaitoksen nimi, tutkinnon suorituspaikkakunta ja -maa; ylimmän suoritetun tutkinnon myöntäjän yhteystieto; viralliset tutkinnot ilmoitetaan sekä suomalaisen että kansainvälisen järjestelmän mukaan.
 • dosentin arvon myöntöpäivämäärä, tieteenala ja yliopisto. Huom. dosentin arvo on englanniksi Title of Docent.

3. Muu koulutus ja osaaminen

 • muu koulutus, ammatillinen kelpoisuus/pätevöityminen tai täydennyskoulutus: suorituspäivämäärä, koulutuksen nimi, laajuus ja järjestäjä (nimi ja paikkakunta)

4. Kielitaito

 • äidinkieli
 • muu kielitaito: saavutettu taso ja todistuksen myöntöpäivämäärä tai oma perusteltu arvio taidosta (itsearvioinnin tukena voi käyttää Europass-ohjeistusta)

5. Nykyinen työ

 • työsuhteen alkamis- ja päättymisaika, nykyinen tehtävänimike, työnantaja ja toimipaikka (mahdollinen osa-aikaisuus ilmoitettava, lyhyt tehtävän kuvaus tarvittaessa)
 • akateeminen tutkijanuravaihe neliportaisen (I–IV) tutkijanuramallin mukaan, tarvittaessa soveltaen
 • päätoiminen opiskelija: oppilaitos (nimi ja paikkakunta) sekä tutkintonimike, koulutusohjelma tai vastaava
 • sivutoimet

6. Aiempi työkokemus

 • aiemmat palvelussuhteet ja apurahakaudet (viimeisin ensin) ml. pitempiaikaiset ulkomaanvierailut: työsuhteen/tehtävän alkamis- ja päättymisaika, työtehtävä, työnantaja ja toimipaikka tai rahoittaja (mahdollinen osa-aikaisuus ilmoitettava, lyhyt tehtävän kuvaus tarvittaessa)
 • aikaisemmat sivutoimet ja muut haun kannalta olennaiset tehtävät ja sidonnaisuudet (esim. yrityksessä)

7. Tauot työuralla

Näiden tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta ne saattavat vaikuttaa positiivisesti arviointiin.

 • perhevapaat, armeija- tai siviilipalvelusaika, muu toimivapaa tai muu mahdollinen syy päivämäärineen ja tauon pituus kuukausina

8. Tutkimusrahoitus ja apurahat

 • merkittävä tutkimusrahoitus: rahoituksen alkamis- ja päättymisaika, rahoituksen tyyppi, myöntäjä ja määrä; oma rooli rahoitushakemuksen laatimisessa tutkimusryhmässä; vastuullisen johtajan nimi

9. Tutkimuksen tuotokset

 • kokonaisjulkaisumäärä ja esim. 10 tärkeintä ja/tai viitatuinta (ilmoita tietokanta) julkaisua; avoimista julkaisuista linkit; opetus- ja kulttuuriministeriön luokittelun mukainen julkaisuluettelo erillisenä liitteenä
 • kehitetyt menetelmät, ohjelmat, infrastruktuurit, aineistot, oppaat ja työkalut
 • patentit ja keksinnöt
 • merkittävimmät taiteelliset työt ja prosessit

10. Tutkimustyön ohjaus- ja johtamiskokemus

 • toimiminen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoiden virallisesti nimettynä ohjaajana: ohjattavien lukumäärä tutkinnoittain, vastuullinen/avustava ohjaaja
 • tutkimusryhmän tai -hankkeen johtamiskokemus (täsmennä tehtävänkuva, esim. post doc -vaiheen tutkijoiden ohjaaminen)

11. Opetusansiot

Opetusansiot esitetään tilanteen mukaan, kriittisesti valikoituina. Opetusansioita voidaan tarvittaessa osoittaa erillisellä opetusportfoliolla.

 • pedagoginen koulutus ja muu osoitettu pedagoginen osaaminen
 • opetuksen ja opetusmenetelmien tutkimusperustainen ja yhteisöllinen kehittäminen (esim. oppimateriaalin kehittäminen ja avoin saatavuus, toiminta kehittämisryhmissä, pedagoginen julkaisutoiminta)
 • opetuskokemus yleisesti
 • opetuksen kehittämiseen myönnetty rahoitus

12. Palkinnot ja huomionosoitukset

 • tieteellisistä, taiteellisista, tutkimuksellista tai ammatillisista ansioista tai akateemisen uran perusteella myönnetyt palkinnot ja huomionosoitukset
 • opetuksesta myönnetyt tunnustukset

13. Merkittävimmät muut akateemiset ansiot, esimerkiksi:

 • väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen; väitöskirjalautakuntien tai
  -toimikuntien jäsenyydet
 • asiantuntija-arvioijana toimiminen tehtäväntäytöissä ja esim. dosentin arvon myöntämiseen liittyvässä arvioinnissa
 • rahoitushakemusten vertaisarviointi
 • tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet ja niiden luottamustehtävät
 • jäsenyys kansallisessa tai kansainvälisessä asiantuntija-, arviointi- tai ohjausryhmässä sekä muut asiantuntijatehtävät (esim. osallistuminen oman tieteenalan arviointeihin)
 • tieteellisten ja ammatillisten julkaisusarjojen ja aikakauslehtien toimituskuntien jäsenyydet tai (pää)toimittajan tehtävät
 • tieteellisten julkaisujen arviointitehtävät (”referee”)
 • tehtävät korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden hallinnossa tai työryhmissä, korkeakouluyhteisölliset tehtävät ja tiede- ja tutkimushallinnon kansalliset ja kansainväliset luottamustehtävät (esim. eettisissä toimielimissä)
 • merkittävät kansainväliset kutsuluennot
 • tieteellisten kokousten järjestäminen

14. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

 • avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen, esim. tutkimus- ja tietoaineistojen tuottaminen ja vastuullinen jakaminen
 • tutkimustuotosten hyödyntäminen (sekä omien että muiden)
 • hyvän tieteellisen käytännön edistäminen, esim. toimiminen tutkimusetiikan tukihenkilönä
 • vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen
 • merkittävimmät luottamustehtävät, asiantuntijatehtävät ja toimeksiannot
 • ansiot tiedeviestinnässä ja asiantuntijana toimiminen mediassa

15. Muuta

 • muut ansioluettelon käyttötilanteen kannalta olennaiset tehtävät ja sidonnaisuudet (esim. toimiminen yrityksessä tai järjestössä)
 • muut yhteiskunnalliset ansiot ja tunnustukset, haluttaessa suomalainen sotilasarvo
 • muu ansioluettelon käyttötilanteen kannalta olennainen osaaminen

Päivitys 21.5.2021: Poistettu "tai henkilöiden nimet ja valmistumisvuosi" kohdasta 10. Tutkimustyön ohjaus- ja johtamiskokemus.