Ihmistieteiden eettinen toimikunta tulkitsi TENKin ohjeita alaikäisten tutkimisesta osin virheellisesti, mutta pyysi lisäselvityksiä perustellusti (TENK 2021:14)

Humanistisen alan tutkijat A ja B pyysivät TENKin lausuntoa yliopiston ihmistieteen eettisen toimikunnan lausunnosta. Lausunnossa oli linjattu, että alle 15-vuotiaat eivät voisi osallistua tutkimukseen ilman huoltajan informoimista. Toimikunta oli pyytänyt vankempia perusteita sille, että huoltajia ei informoida. Lisäksi toimikunta oli pyytänyt liittämään hakemukseen suostumuslomakkeen ja tietosuojailmoituksen.

Tutkijoiden mukaan suunniteltu tutkimus oli tarkoitus toteuttaa kyselynä ja sen aihe oli sellainen, ettei huoltajia voinut informoida. Tietosuojailmoitus ei tutkijoiden mukaan ollut tarpeen, sillä kysely oli tarkoitus kohdentaa suurelle vastaajamäärälle eikä vastaajien henkilötietoja ollut tarkoitus kerätä.

TENKin näkemyksen mukaan alle 15-vuotiaan osallistuminen tutkimukseen ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia on perusteltua, jos tutkitaan asioita, joista ei muulla tavoin saada kattavaa tutkimustietoa. Tällöin tutkimukselle on tehtävä eettinen ennakkoarviointi ja tutkijan on perusteltava syy sille, miksi huoltajan suostumus tai informointi ei ole mahdollista. Lisäksi on varmistettava, että tutkimus ei aiheuta tutkittaville haittaa ja että tutkittaviksi pyydettävät alaikäiset pystyvät ymmärtämään tutkimuksen aiheen ja sen, mitä tutkimukseen osallistuminen heiltä konkreettisesti edellyttää.

Tässä tapauksessa tutkimuksen aihe oli TENKin näkemyksen mukaan sellainen, että oli perusteltua jättää pyytämättä suostumus huoltajilta. Aiheeseen soveltui siten ohjeistus ennakkoarvioinnista. Toimikunta oli kuitenkin toiminut TENKin ohjeiden mukaisesti pyytäessään lisäperusteluja sekä täydennystä hakemuksen liitteisiin, jotka olivat täydennettynäkin osittain puutteelliset. Tutkijoiden oli syytä esimerkiksi huomioida, että tunnisteellista tietoa voi kertyä taustatiedoista ja vastauksista, vaikka tutkittavia olisikin ohjeistettu olemaan antamatta tunnisteellista tietoa.

TENKin ohjeiden mukaisten liitteiden sisällyttäminen hakemukseen sekä kriteerien tarkempi arvioiminen olisi helpottanut eettisen toimikunnan ennakkoarviointityötä ja ehkäissyt keskeisiä tulkintaerimielisyyksiä sekä nopeuttanut lausunnon käsittelyä ja tutkimuksen käynnistämistä.