Vakava epäily ihmistieteiden eettisten periaatteiden laiminlyönnistä on tutkittava HTK-prosessissa (TENK 2017:3 ja TENK 2017:4)

Yksityishenkilö A epäili, että ammattikorkeakoulu X:n lehtori B ja ammattikorkeakoulu Y:n johtajistoon kuulunut C olisivat yhteiskuntatieteellisen alan artikkelikokoelman toimittajina syyllistyneet piittaamattomuuteen sekä hyvästä tieteellisestä käytännöstä että ihmistieteiden alan tutkimuksen eettisistä periaatteista. A:n mukaan kyseisen, myös verkossa julkaistun, X:n tutkimus- ja kehittämistoimintaa esittelevän julkaisusarjan artikkelissa kerrotaan A:n henkilöhistoriaan liittyviä arkaluonteisia tietoja siten, että hänen oikea henkilöllisyytensä on helppo saada selville. A lähetti HTK-loukkausepäilynsä sekö X:n että Y:n rehtoreille. 

X:n rehtori ilmoitti A:lle, että epäily oli perätön, koska julkaisussa esiintyneet henkilöt oli anonymisoitu eivätkä he ole tavanomaisin keinoin tunnistettavissa. Asiassa ei näin ollen tehty HTK-prosessin mukaista päätöstä. Y tukeutui X:n rehtorin ja eettisen toimikunnan näkemykseen asiassa. Yhteisessä vastineessaan TENKille X ja Y ilmoittivat, ettei asia kuulunut HTK-ohjeen piiriin, koska B on työsopimussuhteinen opettaja, joka ei osallistu X:n tutkimustoimintaan. Lisäperusteluinaan X ja Y ilmoittivat, että ammattikorkeakoulu X ei ole HTK-ohjeessa tarkoitettu tutkimusorganisaatio eikä sen kyseinen julkaisu ole tieteellinen. 

Lausunnossaan TENK kumosi kaikki edellä esitetyt perustelut. Tutkijat B ja C sekä ammattikorkeakoulu X olivat vastuussa julkaisun sisällöstä. TENKin mukaan sekä X:n että Y:n tuli käynnistää asiassa HTK-prosessin mukainen varsinainen tutkinta, joko yhdessä tai erikseen, koska epäily oli vakava ja A:lla oli vankat perusteet epäilyn todenperäisyydestä. Lausunnossa todettiin myös, että organisaation oma tai usean ammattikorkeakoulun yhteinen eettinen toimikunta ei ole HTK-prosessiin kuuluva toimielin.