Starka misstankar om försummelse av de etiska principerna för humanistiska vetenskaper ska utredas genom GVP-processen (TENK 2017:3 ja TENK 2017:4)

Privatperson A misstänkte att lektor B vid yrkeshögskola X och C som hörde till ledningen för Y hade som redaktörer av en samhällsvetenskaplig artikelsamling gjort sig skyldiga till likgiltighet för både god vetenskaplig praxis och de etiska principerna för humanistiska vetenskaper. Enligt A behandlas känsliga uppgifter om A:s personhistoria i en artikel om X:s forsknings- och utvecklingsverksamhet i publikationsserien som även publicerats på nätet så att det är lätt att identifiera A. A anmälde sina misstankar om avvikelse från GVP till rektorerna vid både X och Y. 

Rektorn vid X meddelade A att misstanken var grundlös, eftersom personerna i artikeln hade anonymiserats och inte kunde identifieras på sedvanligt sätt. Därför fattades inte beslut enligt GVP-processen. Y var av samma åsikt som rektorn vid X och den etiska kommittén. I det gemensamma svaromålet till TENK meddelade X och Y att ärendet inte omfattades av GVP-anvisningen, eftersom B var lärare med anställningsavtal och inte deltog i forskningen vid X. Som ytterligare motiveringen meddelade X och Y att yrkeshögskola X inte var en forskningsorganisation enligt GVP-anvisningen och att publikationen inte var vetenskaplig. 

I sitt utlåtande förkastade TENK alla ovan nämnda motiveringar. Forskare B och C samt yrkeshögskola X ansvarade för innehållet i publikationen. Enligt TENK skulle både X och Y starta en ordinarie utredning av ärendet enligt GVP-processen antingen tillsammans eller separat, eftersom misstanken var allvarlig och A hade starka grunder för att misstankarna var riktiga. I utlåtandet konstateras också att organisationens egen eller flera yrkeshögskolors gemensamma etiska kommitté inte är ett organ som hör till GVP-processen.