Etikprövning i Finland

Senast uppdaterad 12.1.2021

Etikprövningen i Finland beror på om det gäller medicinsk forskning eller humanforskning.

Medicinsk forskning

Med medicinsk forskning avses sådan forskning som innebär ingrepp i en människas eller ett mänskligt embryos eller fosters integritet och vars syfte är att öka kunskapen om hälsa, sjukdomsorsaker, symtom, diagnostik, vård, prevention av sjukdomar eller sjukdomarnas beskaffenhet i allmänhet.

Lagen och förordningen om medicinsk forskning (488/1999) reglerar forskning som gäller människor. Sjukvårdsdistriktens etiska kommittéer har enligt lagen uppgift att på förhand utvärdera medicinsk forskning ur etisk synvinkel. Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA bedömmer internationella kliniska läkemedelsprövningarnas etik i samråd med de etiska kommittéerna.

Humanforskning

Forskningsetiska delegationen har utgett anvisningarna om etikprövning inom humanvetenskaperna. Anvisningarna tillämpas på all sådan vetenskaplig forskning som gäller människor eller där det används humanvetenskapliga forskningsmetoder:

Acceptansen att iaktta bestämmelserna

Så gott som alla högskolor och forskningsinstitut som i Finland bedriver forskning inom dessa vetenskaps områden har redan förbundit sig att följa anvisningarna.  Acceptansen att iaktta bestämmelserna i anvisningen om etiska principer för humanforskning bygger på frivillighet, och i denna acceptans ingår skyldighet att genomföra en etikprövning i enlighet med de principer som forskningsetiska delegationen har fastslagit. Organisationer som har förbundit sig att följa anvisningen finns på sidan Förbundna organisationer.