Eettinen ennakkoarviointi Suomessa

Viimeksi päivitetty 12.1.2021

Eettisen ennakkoarvioinnin perusteet määräytyvät sen mukaan, onko kyse lääketieteellisestä vai ei-lääketieteellisestä tutkimuksesta.

Lääketieteellinen tutkimus

Lääketieteellistä tutkimusta koskevat erityissäännökset löytyvät tutkimuslaista (488/1999), biopankkilaista (688/2012) sekä kudoslaista (101/2001).

Tutkimuslain mukaan lääketieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä.

Biopankkitutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa hyödynnetään biopankissa säilytettäviä näytteitä tai niihin liittyviä tietoja ja jonka tarkoituksena on terveyden edistäminen, tautimekanismien ymmärtäminen tai terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Kudoslaki sisältää joitakin säännöksiä ihmisen taudinmäärityksen ja hoidon yhteydessä tai kuolemansyyn selvittämisen yhteydessä irrotettujen elimien, kudoksien ja solujen käytöstä lääketieteelliseen tutkimukseen.

Lääketieteellisen tutkimuksen edellytyksenä on valtakunnallisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) tai alueellisen eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Näiden toimikuntien yhteystiedot löytyvät kootusti TUKIJAn sivuilta.

Ihmistieteellinen tutkimus

Muuta kuin edellä mainittua lääketieteellistä tutkimusta ei Suomessa säädellä lailla, mutta se voi silti edellyttää eettistä arviointia ennen tutkimuksen suorittamista. Ihmistieteissä ja ihmistieteiden menetelmiä käyttävässä tutkimuksessa eettinen ennakkoarviointi perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamaan ohjeeseen:

Vapaaehtoinen sitoutuminen velvoittaa ennakkoarviointiin

TENKin laatimiin ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiin periaatteisiin ja eettisen ennakkoarvioinnin ohjeisiin ovat sitoutuneet lähes kaikki näillä tieteenaloilla toimivat korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset ja arkistot Suomessa. Ks. sitoutuneiden organisaatioiden lista.

Sitoutuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja sisältää velvoitteen järjestää TENKin ohjeiden mukainen eettinen ennakkoarviointi. 

TENK koordinoi ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimintaa

Tutkimuseettinen neuvottelukunta seuraa ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin tilannetta, ylläpitää toimikuntien yhteystietolistaa ja järjestää toimikunnille verkostoitumistilaisuuksia. Vuodesta 2015 alkaen ennakkoarvioinnin vuosittainen seuranta on sisällytetty osaksi TENKin vuosittaisia toimintakertomuksia

Aiemmat seurantaraportit: