Förbundna organisationer - etikprövning

Senast uppdaterad 7.2.2024

På den här sidan finns de organisationer som har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningarna 2019 Etiska principer för humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland.

Förbindelse att följa anvisningar för etikprövning inom humanvetenskaperna

Förbundna organisationer

Universitet (13/14)

 • Aalto-universitetet
 • Försvarshögskolan
 • Hanken Svenska handelshögskolan 
 • Helsingfors universitet
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Konstuniversitetet
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi

  Yrkeshögskolor (21/24)

  • Yrkeshögskolan Arcada
  • Centria-ammattikorkeakoulu
  • Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Lapin ammattikorkeakoulu
  • Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Yrkeshögskolan Novia
  • Polisyrkeshögskolan
  • Saimaan ammattikorkeakoulu
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Vaasan ammattikorkeakoulu

  Forskningsinrättningar och andra forskningsorganisationer (44)

  • A-klinikstiftelsen
  • Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry / Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti
  • Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
  • Arbetshälsoinstitutet
  • Befolkningsförbundet / Institutet för Befolkningsforskning 
  • Birkalands sjukvårdsdistrikt
  • Finlands Akademi
  • Finlands miljöcentral
  • Finländska sällskapet för barndomsforskning rf
  • Finska Ungdomsforskningssällskapet / Finska Ungdomsforskningsnätverket
  • Finska Vetenskaps-Societeten
  • Folkhälsans forskningscentrum / Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
  • Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus sr
  • Fpa Forskning / Folkpensions­anstalten
  • Föreningen för infektionssjukdomsforskning
  • Geologiska forskningscentralen
  • HUS sjukvårdsdistrikt 
  • Institutet för de inhemska språken
  • Institutet för hälsa och välfärd
  • Kansanvalistusseura
  • Konestiftelsen
  • Kyrkans forskningscentral
  • Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore
  • Lantmäteriverket
  • LIKES-tutkimuskeskus
  • Migrationsinstitutet
  • Museiverket
  • Naturresursinstitutet
  • Näringslivets forskningsinstitut (Etla)
  • Orton Enheten för forskning, Orton Oy
  • Palkansaajien tutkimuslaitos
  • Pensionsskyddscentralen
  • Riksarkivet
  • Räddningsinstitutet
  • Statens ekonomiska forskningscentral
  • Statsrådets kansli
  • Strålsäkerhetscentralen
  • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
  • Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt
  • Teknologiska forskningscentralen VTT
  • UKK-institutet
  • Utrikespolitiska institutet
  • Voimavarakeskus Tempo Oy
  • Äldreinstitutet

  De gamla anvisningarna

   Här finns de organisationer som har förbundit sig att följa Forsningsetiska delegationens anvisningar 2009 Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning (PDF). De gamla anvisningarna gäller etikprövning före den 1 oktober 2019 och följas tillsvidare i sådana organisationer som inte ännu har förbundit sig att följa de 2019 anvisningar.

   Universitet (13/14)

   • Aalto-universitetet
   • Försvarshögskolan
   • Hanken Svenska handelshögskolan 
   • Helsingfors universitet
   • Itä-Suomen yliopisto
   • Jyväskylän yliopisto
   • Konstuniversitetet
   • Lapin yliopisto
   • Oulun yliopisto
   • Tampereen yliopisto
   • Turun yliopisto
   • Vaasan yliopisto
   • Åbo Akademi

   Yrkeshögskolor (21/25)

   • Yrkeshögskolan Arcada
   • Centria-ammattikorkeakoulu
   • Diakonia-ammattikorkeakoulu
   • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   • Humanistinen ammattikorkeakoulu
   • Hämeen ammattikorkeakoulu
   • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
   • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   • Karelia-ammattikorkeakoulu
   • Lahden ammattikorkeakoulu
   • Lapin ammattikorkeakoulu
   • Laurea-ammattikorkeakoulu
   • Metropolia Ammattikorkeakoulu
   • Yrkeshögskolan Novia
   • Polisyrkeshögskolan
   • Saimaan ammattikorkeakoulu
   • Satakunnan ammattikorkeakoulu
   • Savonia-ammattikorkeakoulu
   • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
   • Turun ammattikorkeakoulu
   • Vaasan ammattikorkeakoulu

   Forskningsinrättningar (17)

   • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
   • Ikäinstituutti
   • Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto
   • Kirkon tutkimuskeskus
   • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS
   • Museovirasto
   • Palkansaajien tutkimuslaitos
   • Siirtolaisuusinstituutti
   • Suomen ympäristökeskus SYKE
   • Säteilyturvakeskus STUK
   • Teknologian tutkimuskeskus VTT
   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
   • Työterveyslaitos TTL
   • UKK-instituutti
   • Ulkopoliittinen instituutti UPI
   • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
   • Väestöliiton väestöntutkimuslaitos

   Andra forskningsorganisationer (11)

   • A-klinikkasäätiö
   • Allergia- ja Astmaliitto / Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti
   • Finska Vetenskaps-Societen
   • Infektiotautien tutkimusyhdistys
   • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr, Cupore
   • Nuorisotutkimusverkosto
   • Sosiaalilääketieteen yhdistys
   • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
   • Suomen Akatemia
   • Suomen elokuvatutkimuksen seura
   • Svenska litteratursällskapet i Finland