Ihmistieteiden ohjeeseen sitoutuneet organisaatiot

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuonna 2019 julkaisemaan Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa -ohjeeseen (PDF) sitoutuneet organisaatiot (alla olevat linkit vievät ko. organisaation eettisen toimikunnan sivuille):

Yliopistot (13/14)

  Ammattikorkeakoulut (20/24)

  Tutkimuslaitokset ja muut tahot (40)

  • A-klinikkasäätiö sr
  • Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry / Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti
  • Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
  • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
  • Eläketurvakeskus
  • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  • Folkhälsans forskningscentrum / Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
  • Geologian tutkimuskeskus GTK
  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  • Ikäinstituutti
  • Infektiotautien tutkimusyhdistys
  • Kansallisarkisto
  • Kelan tutkimus / Kansaneläkelaitos
  • Kirkon tutkimuskeskus
  • Koneen säätiö
  • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr - Kulttuuripolitiikan tutkimussäätiö Cupore
  • Lapsuudentutkimuksen seura ry
  • LIKES-tutkimuskeskus
  • Luonnonvarakeskus Luke
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • Maanmittauslaitos
  • Museovirasto
  • Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto
  • Palkansaajien tutkimuslaitos
  • Pelastusopisto
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
  • Siirtolaisuusinstituutti
  • Suomen Akatemia
  • Suomen Tiedeseura
  • Suomen ympäristökeskus SYKE
  • Säteilyturvakeskus STUK
  • Teknologian tutkimuskeskus VTT
  • Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL
  • Tieteellinen tutkimus Orton
  • Työterveyslaitos TTL
  • UKK-instituutti
  • Ulkopoliittinen instituutti
  • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
  • Valtioneuvoston kanslia
  • Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos

  Sitoutuminen ihmistieteiden eettisiin ennakkoarvioinnin ohjeeseen

  Vanhaan ohjeeseen sitoutuneet

   Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuonna 2009 julkaisemaan vanhaan ohjeeseen Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi (pdf) sitoutuneet organisaatiot:

   Yliopistot (13/14)

   • Aalto-yliopisto
   • Helsingin yliopisto
   • Itä-Suomen yliopisto
   • Jyväskylän yliopisto
   • Lapin yliopisto
   • Maanpuolustuskorkeakoulu
   • Oulun yliopisto
   • Svenska Handelshögskolan
   • Taideyliopisto
   • Tampereen yliopisto
   • Turun yliopisto
   • Vaasan yliopisto
   • Åbo Akademi

   Ammattikorkeakoulut (21/25)

   • Yrkeshögskolan Arcada
   • Centria-ammattikorkeakoulu (ent. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu)
   • Diakonia-ammattikorkeakoulu
   • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
   • Humanistinen ammattikorkeakoulu
   • Hämeen ammattikorkeakoulu
   • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
   • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   • Karelia-ammattikorkeakoulu (ent. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
   • Lahden ammattikorkeakoulu
   • Lapin ammattikorkeakoulu (ent. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu)
   • Laurea ammattikorkeakoulu
   • Metropolia ammattikorkeakoulu
   • Yrkeshögskolan Novia
   • Poliisiammattikorkeakoulu
   • Saimaan ammattikorkeakoulu
   • Satakunnan ammattikorkeakoulu
   • Savonia-ammattikorkeakoulu
   • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
   • Turun ammattikorkeakoulu
   • Vaasan ammattikorkeakoulu

   Tutkimuslaitokset (17)

   • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
   • Ikäinstituutti
   • Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto
   • Kirkon tutkimuskeskus
   • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS
   • Museovirasto
   • Palkansaajien tutkimuslaitos
   • Siirtolaisuusinstituutti
   • Suomen ympäristökeskus SYKE
   • Säteilyturvakeskus STUK
   • Teknologian tutkimuskeskus VTT
   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
   • Työterveyslaitos TTL
   • UKK-instituutti
   • Ulkopoliittinen instituutti UPI
   • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
   • Väestöliiton väestöntutkimuslaitos

   Muut tahot (11)

   • A-klinikkasäätiö
   • Allergia- ja Astmaliitto / Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti
   • Finska Vetenskaps-Societen
   • Infektiotautien tutkimusyhdistys
   • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr, Cupore
   • Nuorisotutkimusverkosto
   • Sosiaalilääketieteen yhdistys
   • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
   • Suomen Akatemia
   • Suomen elokuvatutkimuksen seura
   • Svenska litteratursällskapet i Finland