Otillräckliga referenser uppfyllde inte kännetecken på oredlighet (TENK 2022:11)

Forskare A misstänkte att forskare B i sin forskningsgrupp hade agerat på ett vilseledande sätt både mot sitt forskningssamfund och mot finansiärerna. Enligt A hade B presenterat sitt projekt för intressentgrupperna, men det saknades en behövlig hänvisning till föredraget.

På basis av förutredningen var det obestridligt att B hade gjort sig skyldig till likgiltighet för god vetenskaplig praxis. B hade medgett att hen handlat vårdslöst och hade vidtagit korrigerande åtgärder. Av dessa orsaker ansåg TENK att en egentlig utredning inte var nödvändig.

I sitt utlåtande ansåg TENK också att forskningsinstitutet hade genomfört GVP-processen enligt TENK:s anvisningar.