Verksamhet

Senast uppdaterad 1.11.2021

Forskningsetiska delegationen grundades år 1991 för att behandla etiska frågor med anknytning till vetenskaplig forskning och för att främja forskningsetiken.

Delegationen skall

  • göra framställningar och avge utlåtanden till myndigheter i forskningsetiska lagstiftningsfrågor och andra forskningsetiska frågor
  • fungera som sakkunnigorgan vid utredningen av forskningsetiska problem
  • ta initiativ för främjande av forskningsetik samt främja diskussionen om forskningsetik i Finland
  • följa den internationella utvecklingen inom sitt område och aktivt delta i internationellt samarbete samt
  • sprida information om forskningsetiska frågor.

Delegationens verksamhetsplan 1.2.2019-31.1.2022 (pdf)

Se också TENKs verksämhetsbärettelser.

Framför allt de organisationer som bedriver vetenskaplig forskning främjar god vetenskaplig praxis och handläggar misstankar om avvikelser från den. När en utredning slutförts i en forskningsorganisation kan den part som är missnöjd med beslutet be om ett utlåtande av Forskningsetiska delegationen.

Forskningsetiska delegationen befattar sig inte med normbrott inom de enskilda disciplinerna såvida det inte samtidigt rör sig om en förseelse som nämns i GVP-anvisningarna. Delegationen behandlar inte heller förbrytelser mot lagen, såsom misstankar om brott mot upphovsrätts- eller patentlagen.

Forskningsetiska delegationen, som utses av Undervisnings- och kulturministeriet för tre år i sänder, håller möten sju gånger om året. Gå till sidan Medlemmar

Förordning om forskningsetiska delegationen 1347-1991.