Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta aloitti toimintansa

12.5.2015
""

Monitieteinen asiantuntijaelin edistää alan tutkimuksen eettisyyttä nostamalla keskusteluun lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen erityiskysymyksiä.

Nuorisotutkimusseuran yhteyteen on perustettu nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Monitieteinen asiantuntijaelin edistää alan tutkimuksen eettisyyttä nostamalla keskusteluun lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen erityiskysymyksiä, edistämällä tutkijankoulutusta ja osallistumalla tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.  

- Toimikunnan perustamisen taustalla on kahden tieteellisen seuran, Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran pitkä yhteistyö. Lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksessa on läsnä aivan erityinen kasvatuksen, vallan ja hallinnan tematiikka, mikä tekee eettisistä kysymyksistä monitahoisia ja erityistä osaamista vaativia, kertoo Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää.

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävät: vaikuttamista, yhteistyötä ja ennakkoarviointia

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävät ovat:

1. Nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita, edistää alan tutkijakoulutusta sekä osallistua tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.

2. Toimia lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten eettisiin toimikuntiin.

3. Toteuttaa ei-lääketieteellisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusseuran tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin.

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tutkimuseettisten käytänteiden mukaisesti ennen tutkimuksen käynnistämistä. Arvioinnissa painottuu tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle koituvien seurausten ennakointi. Eettinen ennakkoarviointi tapahtuu opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) vuonna 2009 antamien periaatteiden mukaisesti.

- Paine eettiseen ennakkoarviointiin on viime vuosina kasvanut, sillä monet rahoittajat, journaalit ja kansainvälinen hankeyhteistyö edellyttävät eettistä lausuntoa. Yksittäisen tutkijan on haettava lausuntoa tutkimukselleen sen organisaation eettiseltä toimikunnalta, jossa hän tutkimustaan tekee. Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan toimi olemassa olevien eettisten toimikuntien piirissä, vaan tutkimusta tehdään esimerkiksi järjestöissä, kertoo Lapsuudentutkimuksen seuran puheenjohtaja Elina Pekkarinen.

Toimikunta tarjoaa yhteistyötä ja konsultaatiota muiden tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten eettisille toimikunnille.

- Pyrimme tiiviiseen vuorovaikutukseen muiden eettisten toimikuntien kanssa, Leena Suurpää painottaa.

Merkittävä osa eettisten toimikuntien käsittelyyn tulevista tapauksista koskee juuri lasten ja nuorten tutkimusta, sillä alle 18-vuotiaat nostetaan eettisestä ennakkoarvioinnista annetuissa periaatteissa esille erityisryhmänä. Esimerkiksi vanhempien informointiin, lasten sensitiiviseen kuulemiseen ja nuorten itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen liittyy ristiriitoja, joita ei aina ole yksinkertaisia ratkaista.

Eettiset kysymykset voivat olla hyvin mutkikkaita ja ainutkertaisia. Tällaisissa tilanteissa toimikunnat voivat hyötyä Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan asiantuntijaosaamisesta.

Monitieteinen asiantuntijaelin

Toimikunta koostuu nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen kokeneista asiantuntijoista, jotka ovat perehtyneet monipuolisesti sekä tutkimuseettisiin kysymyksiin että nuoriso- ja lapsuudentutkimukseen. Kokemus haastavista ja erityistä tutkimuseettistä sensitiivisyyttä vaatineista tutkimusasetelmista, sekä laaja tieteenalojen ja tutkimusmenetelmien kirjo takaa toimikunnalle erinomaiset toimintaresurssit.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii OTT, VTM, dosentti Liisa Nieminen (Helsingin yliopisto). Nieminen on toiminut aiemmin mm. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteerinä ja Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnassa ja on parhaillaan myös valtioneuvoston asettaman valtakunnallisen lääketieteellisen eettisen toimikunnan jäsen.

Varapuheenjohtajana toimii PsT, dosentti Maarit Alasuutari (Jyväskylän yliopisto), joka tunnetaan erityisesti varhaiskasvatuksen ja kvalitatiivisen lapsuudentutkimuksen metodisten kysymysten asiantuntijana. Toimikunnan muuta jäsenet ovat FT, tutkija Anna Anttila (Helsingin kaupunki), YTT, dosentti Johanna Hurtig (Helsingin yliopisto / Lapin yliopisto), TT, professori Arto Kallioniemi (Helsingin yliopisto), FT, dosentti Hanna Lagström (Turun yliopisto) ja VTT, dosentti Niina Rutanen (Tampereen yliopisto). Toimikunnan jäsenet valittiin avoimella haulla.

Vaikuttamista ajankohtaisiin tutkimuseettisiin kysymyksiin

Toimikunnan puheenjohtajat Liisa Nieminen ja Maarit Alasuutari korostavat tutkimuseettistä vaikuttamista sekä jatkuvaa vuoropuhelua tutkimuksen tekijöiden kanssa toimikunnan keskeisinä tehtävinä.

- Yhteiskunnan muuttuminen tuottaa myös tutkimustoimintaan koko ajan uusia haasteita, minkä vuoksi tutkimuksen etiikka ei voi olla koskaan kokonaan ratkaistu, Alasuutari huomauttaa. Toimikautensa aluksi toimikunta toteuttaa kyselyn, jolla pyritään saamaan ajantasaista tietoa siitä, mitkä ovat tutkijoiden näkemykset nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettisistä pulmakohdista. Tiedonkeruu toimii pohjana toimikunnan suunnitellessa vaikuttamistoimintaansa, esimerkiksi seminaaritapahtumia.

- Viime aikoina on ollut havaittavissa, että esimerkiksi koulut suhtautuvat aikaisempaa tiukemmin tutkimuksiin, Nieminen kertoo. Koska muusta kuin lääketieteellisestä tutkimuksesta ei ole omaa lainsäädäntöä, on epäselvää, minkä ikäisten lasten tutkimukseen osallistumiseen tarvitaan lasten oman suostumuksen ohella myös vanhempien suostumus. Lääketieteellisessä tutkimuksessa tuo ikäraja on 15 vuotta.

Lisätietoja

Toimikunnan sihteeri, erikoissuunnittelija Kaisa Vehkalahti, Nuorisotutkimusverkosto (p. 050–4911746, kaisa.vehkalahti@nuorisotutkimus.fi)

Toimikunnan puheenjohtaja, OTT Liisa Nieminen, Helsingin yliopisto (p. 02941 22271, liisa.nieminen@helsinki.fi)

Toimikunnan varapuheenjohtaja, PsT Maarit Alasuutari, Jyväskylän yliopisto (p. 040 8053513, maarit.alasuutari@jyu.fi)

Toimikunnan nettisivut: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus/tutkimuseettinen-toimikunta

Sinua saattaisi kiinnostaa myös