Lausuntopyyntö ihmistieteiden eettisen toimikunnan lausunnosta

Viimeksi päivitetty 16.12.2021

Ihmistieteellisen tutkimuksen eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan suunnitteilla olevan tutkimuksen sellaista arvioimista, jossa painotetaan tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle henkilölle mahdollisesti koituvan haitan ennakointia ja vähentämistä. Arvioinnin ohjeellisena lähtökohtana on Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) julkaisema Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa 2019 (PDF) -ohje. Ihmistieteellistä tutkimusta on kaikki sellainen tieteellinen tutkimus, joka kohdistuu ihmiseen tai jossa käytetään ihmistieteellisiä menetelmiä.

Ihmistieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin tekee ja ennakkoarviointilausunnon antaa ihmistieteiden eettinen toimikunta. Ennakkoarviointi tehdään tutkijan pyynnöstä. Arvioinnin suorittava toimikunta määräytyy tutkijan työpaikan tai tutkimusorganisaation mukaan. Halutessaan toimikunnat voivat ottaa arvioitavakseen tutkimuksia myös oman organisaationsa ulkopuolelta.

Ihmistieteiden eettisen toimikunnan antama ennakkoarviointilausunto voi olla

 • myönteinen
 • myönteinen ehdollisena
 • kielteinen korjausvaatimuksin
 • kielteinen

Ihmistieteiden eettinen toimikunta voi myös päättää olla antamatta lausuntoa, jos se katsoo, että arvioitava tutkimus on lain määritelmän mukaista lääketieteellistä tutkimusta (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999), jonka eettiseen ennakkoarviointiin on erillinen lakisääteinen velvoite.

Jos ennakkoarviointilausunnon pyytäjä ei hyväksy ihmistieteiden eettisen toimikunnan päätöstä tai lausunnon sisältämiä muutosehdotuksia, hän voi pyytää asiasta lausuntoa TENKiltä. Tämä mahdollisuus tulee kirjata toimikunnan kaikkiin lausuntoihin. 

Jos tutkija ei hyväksy toimikunnan ehdottamia muutosehdotuksia, hänen tulee ilmoittaa toimikunnalle, ettei hän hyväksy muutosehdotuksia eikä jatka asian käsittelyä ko. toimikunnassa. 

TENKin asiassa antama lausunto perustuu Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa 2019 -ohjeeseen, johon suomalaiset tutkimusorganisaatiot ovat sitoutuneet. Organisaation sitoutuminen velvoittaa sen tutkijayhteisössä toimivia henkilöitä noudattamaan ohjetta.

Ohje on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ks. Ohjeet ja aineistot.

Kuka voi pyytää lausuntoa TENKiltä?

TENKiltä voi pyytää asiassa lausuntoa, jos on tyytymätön ihmistieteen eettiseltä toimikunnalta saamaansa päätökseen, sen sisältämiin muutosehdotuksiin tai ennakkoarviointiprosessissa noudatettuihin menettelytapoihin.

Lausuntopyyntö on perusteltava, ja siinä on yksilöitävä ne kysymykset, joista TENKin lausuntoa pyydetään.

Milloin lausuntoa voi pyytää?

Perusteltu lausuntopyyntö liitteineen tulee toimittaa TENKille kahden kuukauden kuluessa ihmistieteiden eettisen toimikunnan päätöksestä.

Lausuntoa ei voi pyytää, jos eettisen toimikunnan ennakkoarvioinnin lausuntoprosessi on vielä kesken. TENK ei anna lausuntoa, jos asiaa ei ole vielä käsitelty ihmistieteiden eettisessä toimikunnassa.

TENK ei käsittele tutkimuksia, joiden eettiseen ennakkoarviointiin on erillinen lakisääteinen velvoite.

TENK käsittelee lausuntopyynnön sille toimitettujen asiakirjojen pohjalta. Lausunnoista päätetään TENKin kokouksissa. TENK kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa. Lausuntopyyntö tulee toimittaa kolme viikkoa ennen kokousta, jossa lausunnonpyytäjä toivoo sen käsiteltävän, ks. TENKin kokousaikataulu.

Mihin asioihin TENK ottaa tai ei ota kantaa?

TENK antaa lausuntoja ihmistieteiden eettisten toimikuntien päätöksistä, niiden antamista ennakkoarviointilausunnoista ja niiden ennakkoarviointiprosessissa noudattamista menettelytavoista. TENK voi myös antaa oman arvionsa tutkimuksen eettisyydestä.

Lausunnoissa otetaan kantaa siihen, onko eettinen ennakkoarviointi suoritettu Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa 2019 -ohjeen mukaisesti.

TENK voi myös antaa oman arvionsa tutkimuksen eettisyydestä. Sitä vastoin TENK ei lausunnoissaan ota kantaa esim. tieteellisiin tai taiteellisiin näkemyseroihin, koulukuntakiistoihin tai oikeudellisiin kysymyksiin.

Mitä lausuntopyynnöstä seuraa?

Kun TENK on saanut lausuntopyynnön, se lähettää asiasta tiedon ennakkoarvioinnin suorittaneelle toimikunnalle ja pyytää tarvittaessa lisätietoja asiasta.

TENK antaa lausuntonsa niiden asiakirjojen ja vastineiden perusteella, jotka sille on toimitettu. TENK ei itse tee lisätutkimuksia asiassa eikä järjestä kuulemistilaisuuksia.

Tarvittaessa TENK palauttaa tutkimussuunnitelman takaisin asiaa käsitelleelle ihmistieteiden eettiselle toimikunnalle eettistä ennakkoarviointia varten. TENK voi myös antaa oman arvionsa tutkimuksen eettisyydestä.

TENKin antama lausunto lähetetään sekä lausunnonpyytäjälle, ihmistieteiden eettisen toimikunnan puheenjohtajalle ja muille mahdollisille asianosaisille.

TENK ei julkaise lausuntojaan. TENKin verkkosivuilla julkaistaan vain tapauslyhennelmät, joista on poistettu sekä asianosaisten että organisaatioiden nimet. 

TENK voi myös päättää, että se ei anna lausuntoa. TENKin päätöksestä tai lausunnosta ei voi valittaa.

Miten lausuntoa pyydetään?

 • Lausuntopyyntö otsikoidaan lausuntopyynnöksi ja osoitetaan Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle (ei pääsihteerille tai puheenjohtajalle henkilökohtaisesti).
 • Lausuntopyynnössä on oltava päiväys sekä sen tekijän nimi ja yhteystiedot. Lausuntopyyntöä ei voi tehdä nimettömänä.
 • Lausuntoa voi pyytää vain siitä, onko eettinen ennakkoarviointi suoritettu Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa -ohjeen mukaisesti, ja siitä, onko eettisen toimikunnan arvio oikea. 
 • Lausuntopyynnön liitteiksi tarvitaan 1) ihmistieteiden eettiselle toimikunnalle lähetetty ennakkoarviointipyyntö liitteineen sekä 2) ihmistieteiden eettisen toimikunnan asiassa antama lausunto, lausunnot tai muu asiassa saatu palaute.
 • Lausuntopyyntöön voi liittää myös muuta asian kannalta keskeistä aineistoa, jota lausunnonpyytäjä haluaa saattaa TENKin tietoon.
 • Liitteet on numeroitava ja niihin on viitattava tekstissä näillä numeroilla. Jos liitteitä on useita, numeroitu liiteluettelo lisätään lausuntopyynnön loppuun. Liitetiedostot nimetään selkeästi, esim. ”Lausuntopyyntö SUKUNIMI liite 1”.
 • Huom. Lausuntopyyntö, sen liitteet sekä muut asian käsittelyssä muodostuvat asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun lausunto on annettu (tutkimussuunnitelmia ja muita mahdollisia laissa salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja lukuun ottamatta). Lisätietoja TENKin tietosuojaselosteessa.
 • Lausuntopyyntö lähetetään TENKille sähköisenä (esim. PDF-tiedostona) osoitteeseen tenk(at)tenk.fi. Lausuntopyyntö on mahdollista lähettää myös postitse, ks. TENKin yhteystiedot.

Lisätietoja

 • Neuvoja lausuntopyynnön laatimisesta antaa TENKin pääsihteeri tai erityisasiantuntija, ks. TENKin yhteystiedot.
 • Neuvoja lausuntopyynnön lähettämisestä antaa TENKin suunnittelija, ks. TENKin yhteystiedot.