HTK-ohjeeseen sitoutuneet organisaatiot

Viimeksi päivitetty 13.1.2023

Tältä sivulta löytyvät Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012 eli ns. HTK-ohjeeseen sitoutuneiden organisaatioiden nimet.

Sitoutuminen HTK-ohjeeseen

Sitoutuneet organisaatiot

Yliopistot (14/14)

 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • LUT-yliopisto (ent. Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Svenska Handelshögskolan
 • Taideyliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi

Ammattikorkeakoulut (23/24)

 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Karelia ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu (ent. Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu)
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitokset ja muut tahot (68)

 • Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
 • Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
 • Demos Research Institute
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Eläketurvakeskus
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Folkhälsanin tutkimuskeskus, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
 • Geologian tutkimuskeskus GTK
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Historian Ystäväin Liitto
 • Ikäinstituutti
 • Ilmatieteen laitos
 • Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
 • Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö
 • Kansallisarkisto
 • Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto
 • Kansanvalistusseura
 • Kirkon tutkimuskeskus
 • Koneen Säätiö
 • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS
 • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö - Cupore
 • Kuluttajatutkimuskeskus
 • Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys ry (KUTKE)
 • Lapsuudentutkimuksen seura ry
 • LIKES-tutkimuskeskus
 • Luonnonvarakeskus LUKE
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Maanmittauslaitos
 • Museovirasto
 • Niilo Mäki -säätiö sr (Niilo Mäki Instituutti)
 • Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto
 • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr
 • Pelastusopisto
 • Pellervon taloustutkimus PTT
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
 • Prologos ry
 • Rakennustietosäätiö RTS sr
 • Ruokavirasto (ent. Evira)
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Suomen Akatemia
 • Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry
 • Suomen Estetiikan Seura ry
 • Suomen Historiallinen Seura
 • Suomen Itämainen Seura ry
 • Suomen keskiajan arkeologian seura
 • Suomen Lähi-Idän instituutin säätiö
 • Suomen Metsätieteellinen Seura
 • Suomen pelastusalan keskusjärjestö ry
 • Suomen Sukututkimusseura
 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Säteilyturvakeskus STUK
 • Teknillisten tieteiden akatemia TTA
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Tieteellinen tutkimus Orton, Orton Oy
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry
 • Työelämän tutkimusyhdistys ry
 • Työterveyslaitos TTL
 • UKK-instituutti
 • Ulkopoliittinen instituutti UPI
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Väestöliiton väestöntutkimuslaitos

Siirtymäsäännöt

Siirryttäessä aiemmasta HTK 2002 -ohjeesta vuonna 2013 voimaan astuneeseen HTK 2012 –ohjeeseen siirtymäsäännökset ovat seuraavat:

1. HTK-menettelyyn, joka on alkanut tutkimusorganisaatiossa ennen kuin uuteen ohjeeseen on sitouduttu, sovelletaan aiempaa ohjetta.

2. HTK-menettelyyn, joka alkaa sen jälkeen, sovelletaan uutta ohjetta.

3. Kun arvioidaan, onko hyvän tieteellisen käytännön loukkaus tapahtunut, sovelletaan aiempaa ohjetta, jos epäily koskee tapahtumia, jotka ovat sattuneet ennen uuteen ohjeeseen sitoutumista; muutoin sovelletaan uutta ohjetta.

Kaikki TENKin ohjeistukset löydät Ohjeet ja aineistot -sivulta.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 17.12.2020.