Lausuntopyyntö TENKille

Viimeksi päivitetty 22.4.2024

Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt (ns. HTK-loukkausepäily) tutkitaan aina siinä organisaatiossa, jossa epäilty loukkaus on tapahtunut tai jossa epäilty tutkija toimi sen tapahtuessa. Sen jälkeen, kun epäily on ensin käsitelty organisaation hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelyprosessissa eli HTK-prosessissa, osapuolet voivat halutessaan pyytää asiassa lausunnon Tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta (TENK).

TENKin asiassa antama lausunto perustuu Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2023 (PDF) -ohjeeseen, johon suomalaiset tutkimusorganisaatiot ovat sitoutuneet. Organisaation sitoutuminen velvoittaa sen tutkijayhteisössä toimivia henkilöitä noudattamaan ohjetta ja organisaatiota tutkimaan sille ilmoitetut loukkausepäilyt.

Tarkempia tietoja HTK-prosessista ja lausuntopyynnön tekemisestä löytyy hyvän tieteellisen käytännön ohjeesta. HTK 2023 -ohje on saatavilla suomeksi (PDF), ruotsiksi (PDF) ja englanniksi (PDF). Vuoden 2023 ohje ja sen aikaisemmat versiot löytyvät Ohjeet ja aineistot -sivulta.

Kuka voi pyytää lausuntoa TENKiltä?

TENKin lausuntoa voi pyytää HTK-loukkausepäilyn esittäjä tai -epäilyn kohde, joka on tyytymätön

 • organisaation johtajan päätökseen, jolla HTK-prosessi päätettiin,
 • esiselvityksen tai varsinaisen tutkinnan toteutukseen tai
 • tutkintaryhmän raporttien johtopäätöksiin.

Jos epäilyn esittäjiä tai epäiltyjä on useita, he voivat pyytää lausuntoa joko yhdessä tai kukin itsenäisesti omalta osaltaan.

Pyyntö on perusteltava, ja siinä on yksilöitävä ne tutkimuseettiset kysymykset, joista TENKin lausuntoa pyydetään.

Milloin lausuntoa voi pyytää?

Lausuntoa voi pyytää vuoden 2023 HTK-ohjeen (PDF) mukaisesti viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun epäilyn esittäjä tai epäilty on saanut tiedoksi organisaation tekemän lopullisen päätöksen HTK-prosessista. Mikäli HTK-prosessi on toteutettu vuoden 2012 HTK-ohjeen (PDF) mukaan, voi lausuntoa pyytää 6 kuukauden kuluessa siitä, kun epäilyn esittäjä tai epäilty on saanut tiedoksi organisaation tekemän lopullisen päätöksen HTK-prosessista.

Lausuntoa ei voi pyytää, jos asiaan liittyvä HTK-prosessi [ks. HTK-prosessi kohta 5 (PDF)] on sitä tutkivassa organisaatiossa vielä kesken. TENK ei käsittele sellaista epäilyä, jota ei ole ensin tutkittu HTK-prosessissa tutkimusorganisaatiossa.

TENK ei myöskään ota vastaan uusia ilmoituksia hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista.

TENK käsittelee lausuntopyynnön sille toimitettujen asiakirjojen pohjalta viimeistään 5 kuukauden kuluessa lausuntopyynnön saapumisesta.

Huom. Lausuntopyyntöjen suuren määrän vuoksi TENKin lausuntojen käsittelyajat saattavat toistaiseksi ylittää viiden kuukauden määräajan. (19.3.2024)

Lausunnoista päätetään TENKin kokouksissa. TENK kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa.

Mitä lausuntopyynnöstä seuraa?

Kun TENK on vastaanottanut lausuntopyynnön, se pyytää vastineet asianosaisilta ja tutkinnan suorittaneelta organisaatiolta. Lausunnonpyytäjällä on mahdollisuus kommentoida näitä vastineita.

TENK antaa lausuntonsa niiden asiakirjojen ja vastineiden perusteella, jotka sille on toimitettu. TENK ei itse tee lisätutkimuksia asiassa eikä järjestä kuulemistilaisuuksia.

TENKin antama lausunto lähetetään sekä lausunnonpyytäjälle että organisaation johtajalle ja muille asianosaisille, mukaan lukien organisaation tutkimusetiikan tukihenkilölle. 

Todetusta HTK-loukkauksesta määrättävät sanktiot eivät kuulu TENKin toimivaltaan. Teosta mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista päättää tutkinta- tai rahoitusorganisaation johtaja [ks. tarkemmin HTK-prosessin kohta 5.4. (PDF)]. HTK-ohje kuitenkin velvoittaa tiedottamaan asianosaisia TENKin lausunnon johtopäätöksistä [ks. tarkemmin HTK-prosessin kohta 5.3. (PDF)].

Joskus organisaation tekemässä esiselvityksessä ei ole todettu HTK-loukkausta, mutta TENKin mielestä HTK-loukkauksen mahdollisuutta ei voi sulkea pois. Silloin TENK voi palauttaa asian takaisin organisaatiolle varsinaista HTK-tutkintaa varten.

Lausuntopyyntö, sen liitteet sekä muut asian käsittelyssä muodostuvat asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun lausunto on annettu (mahdollisia laissa salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja lukuun ottamatta). 

TENK ei julkaise lausuntojaan. TENKin verkkosivuilla julkaistaan vain tapauslyhennelmät, joista on poistettu sekä asianosaisten että organisaatioiden nimet.

TENK voi myös päättää, että se ei anna lausuntoa.

TENKin lausunnosta ei voi valittaa.

Visualisointi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan lausuntoprosessista.

Mihin asioihin TENK ottaa tai ei ota kantaa?

TENK rajaa lausuntonsa tutkimuseettisiin kysymyksiin. Lausunnoissa otetaan kantaa vain siihen, onko asian tutkinta suoritettu Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (PDF) -ohjeen mukaisesti ja onko hyvää tieteellisestä käytäntöä loukattu.

Sitä vastoin TENK ei lausunnoissaan ota kantaa esim.

 • tieteellisiin tai taiteellisiin näkemyseroihin tai koulukuntakiistoihin
 • oikeudellisiin seikkoihin, kuten tekijänoikeus- tai patenttilain rikkomuksiin
 • ammattieettisiin kysymyksiin
 • työyhteisöongelmiin
 • tehtävän täyttöihin tai nimityksiin
 • tieteellisten julkaisujen arviointiprosesseihin ja julkaisemispäätöksiin
 • väitöskirjojen arvosanoihin tai arvosteluihin
 • tieteenalakohtaisten eettisten normistojen rikkomuksiin, ellei samalla ole kyse HTK-ohjeessa mainitusta loukkauksesta.

TENK ei myöskään ota lausunnoissaan kantaa mahdollisen HTK-loukkauksen syihin tai seuraamuksiin.

Miten lausuntoa pyydetään?

 • Lausuntopyyntö otsikoidaan lausuntopyynnöksi ja osoitetaan Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle (ei pääsihteerille tai puheenjohtajalle henkilökohtaisesti).
 • Lausuntopyynnössä on oltava päiväys sekä sen tekijän nimi ja yhteystiedot. Lausuntopyyntöä ei voi tehdä nimettömänä. 
 • Lausuntoa voi pyytää vain siitä, onko asian tutkinta suoritettu HTK-ohjeen mukaisesti ja onko hyvää tieteellistä käytäntöä HTK-ohjeen määritelmien valossa loukattu.
 • Lausuntopyynnössä täytyy yksilöidä ja perustella kaikki ne kysymykset, joihin TENKin halutaan vastaavan. TENK vastaa lausunnossaan vain niihin kysymyksiin, joita sille on esitetty. 
 • Lausuntopyynnön liitteiksi tarvitaan 1) HTK-loukkausepäilyilmoitus, joka käynnisti HTK-prosessin tutkimusorganisaatiossa, sekä 2) rehtorin tai johtajan asiassa tekemä päätös ja siihen liittyvä esiselvitysraportti tai tutkintaryhmän loppuraportti.
 • Lausuntopyyntöön voi liittää myös muuta asian kannalta keskeistä aineistoa, jota lausunnonpyytäjä haluaa saattaa TENKin tietoon.
 • Liitteet on numeroitava ja niihin on viitattava tekstissä näillä numeroilla.
 • Jos liitteitä on useita, numeroitu liiteluettelo lisätään lausuntopyynnön loppuun.
 • Liitetiedostot nimetään selkeästi, esim. ”Lausuntopyyntö SUKUNIMI liite 1”.
 • Huom. Lausuntopyyntö liitteineen on julkinen asiakirja sen jälkeen, kun lausunto on annettu. Lisätietoja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tietosuojaselosteessa.
 • Lausuntopyyntö lähetetään TENKille sähköisenä (esim. PDF-tiedostona) osoitteeseen tenk(at)tenk.fi. Lausuntopyyntö on mahdollista lähettää myös postitse, ks. TENKin yhteystiedot.

Lisätietoja