Artikkelin lähteiden käyttö oli vastuutonta, mutta ei rikkonut HTK:ta. TENK ei lausunut ennakoivasti väitöskirjan sisällöstä. (TENK 2021:18)

A epäili, että oikeustieteen alan tohtorikoulutettava B oli ilmoittanut väitöskirjansa aiheen harhaanjohtavasti ja näin saanut tutkimusluvan salassa pidettäviin aineistoihin. B oli julkaissut artikkelin, jossa ei kertonut, että se perustui tutkimusluvan avulla saatuun aineistoon. A oli selvittänyt, että hän oli ilmoittanut tutkimuslupahakemuksessa A:n näkemyksen mukaan eri aiheen kuin mitä B hänen näkemyksensä mukaan tutki. A epäili myös, että B oli samalla tavoin johtanut rahoittajaa harhaan apurahahakemuksessaan ja että B:n ohjaajana toiminut emeritusprofessori C oli antanut B:lle puoltavia lausuntoja tietoisena tämän toiminnasta. Yliopisto suoritti asiassa esiselvityksen, jonka mukaan HTK:ta ei oltu loukattu. A oli tyytymätön päätökseen ja pyysi TENKin lausuntoa asiasta.

Lausunnossaan TENK totesi yleisellä tasolla, että tutkijan vastuulla on huolehtia siitä, että hän käyttää luvanvaraisesti hankkimaansa tutkimusaineistoa siihen tarkoitukseen, johon hän on lupaa anonut ja johon se on myönnetty. B oli tutkimuslupahakemuksissaan ilmoittanut, että hän tulee käyttämään aineistoa väitöstutkimuksessaan, joka käsittelee aihetta X. Tähän tarkoitukseen hän on myös saanut tutkimusluvat. TENKin näkemyksen mukaan B:n olisi tullut tuoda esiin, että artikkelissa hyödynnetään tutkimusluvalla saatua aineistoa. B oli kuitenkin selventänyt lähteiden käyttöään julkaisun myöhemmässä, artikkelista alkaneessa keskustelussa.

Tältä osin TENK katsoi, että B:n toimintaa voitiin pitää vastuuttomana. Se ei kuitenkaan ollut sillä tavoin törkeää tai holtitonta, että sen voisi katsoa olevan HTK-ohjeessa määriteltyä vilppiä tai piittaamattomuutta HTK:sta.

Koska HTK-prosessissa tulee tarkastella tapahtumia ennen epäilyilmoituksen jättämistä, ei TENK lausunut ennakoivasti B:n väitöskirjan sisällöstä ja esimerkiksi siitä, miten em. aineistoja tullaan väitöskirjassa käyttämään. 

Yleisellä tasolla TENK katsoi, että tutkimusaiheen tarkentuminen ja uudelleen rajaaminen väitösprosessin aikana on varsin tavanomaista eikä itsessään riko HTK:ta. Esiselvityksen yhteydessä B oli ilmoittanut, että tulee sisällyttämään artikkelin osaksi tätä aihetta käsittelevänä väitöskirjaansa. Esiselvityksen mukaan käyttö olisi tällöin asianmukaista. TENK yhtyi tähän näkemykseen.