Lausunto insinöörityöstä ei kuulunut TENKille, moitteita lähisukulaisen käytöstä ohjaajana

Tutkimuseettinen neuvottelukunta vastaanotti lausuntopyynnön, jossa ilmaistiin tyytymättömyys eräässä ammattikorkeakoulussa suoritettuun hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyn esitutkintaan. Tutkinta liittyi ammattikorkeakoulussa vuonna 2010 tarkastettuun insinöörityöhön. Ilmoituksen mukaan työn tekoon ja ohjaukseen liittyi useita HTK-loukkauksia.

Lausunnonpyytäjän mukaan insinöörityön ohjaaja oli sekä ohjattavan isä että toimi insinöörityön valmistumisen aikaan myös hänen esimiehenään. Lausuntopyynnön mukaan isä ja insinöörityön tekijä ovat tehneet työn yhdessä, eivät ohjaussuhteessa. Lausunnon pyytäjä syytti myös ohjaavaa opettajaa työtehtävänsä laiminlyönnistä työn ohjauksessa ja opinnäytetyön arvostelussa. Hänen mukaansa isä teetti työn ammattimaisella tutkimusyhtiöllä.

Myös käynnistynyt esiselvitys toteutettiin lausunnonpyytäjän mukaan virheellisesti. Muun muassa lausunnonpyytäjä katsoi, että esiselvityksen suorittaneen ammattikorkeakoulun oikeusturvalautakunnan kokouksia ei dokumentoitu riittävän hyvin. 

Lausunnossaan TENK jätti tutkimatta toimivaltansa ulkopuolelle jäävät väitteet koskien ammattikorkeakoulun opetushallinnon järjestämistä sekä väitteet hallintoa koskevan lainsäädännön virheellisestä soveltamisesta.

Lisäksi TENK huomioi lausunnossaan, että HTK-ohje antaa esiselvityksen suorittajalle runsaasti harkintavaltaa menettelyjen osalta, jotta esiselvitys, joka ohjeen mukaan on alustava kartoitus, voidaan suorittaa tapauksen luonteen edellyttämällä tavalla. TENK ei nähnyt huomautettavaa esiselvitysprosessissa.

Nykyisessä vuodelta 2012 olevassa HTK-ohjeessa maisteritasoa alemmat opinnäytteet on rajattu pois HTK-tutkinnan piiristä. Niissä esiintyviin tutkimuseettisiin ongelmiin on parempi reagoida opetushallinnon ja oppilaitoksen sisäisen laadunvalvonnan keinoin kuin HTK-tutkinnassa, jossa tutkitaan tieteen tai toisen tutkijan integriteetin loukkaamista koskevat epäilyt. Aikaisemmassa vuoden 2002 HTK-ohjeessa, jota tähän tapaukseen sovellettiin, ei ole vastaavaa selkeää rajausta. Kuitenkin myös se koskee vain tieteelliseen toimintaan liittyvien vilppi- tai piittaamattomuusepäilyjen tutkimista. Jos eettinen ongelma ei liity tieteelliseen toimintaan laajastikaan ymmärrettynä, lausunnon antaminen siitä ei kuulu TENKille.

Tutustuttuaan lausuntopyynnön kohteena olevaan insinöörityöhön TENK katsoi, että sen tavoitteet ovat olleet ammatillisia ja että sen arviointi ei siten kuulunut TENKin tehtäviin eikä se näin ollen antanut lausuntoa insinöörityöstä väitetyistä HTK-loukkauksista.

Yleisellä tasolla TENK kuitenkin suositteli ammattikorkeakoulua täsmentämään ohjeistustaan insinööritöiden ohjauksessa. Lähisukulaisten käyttöä ohjaajana tulisi välttää, kun ottaa huomioon ne tutkimuseettiset ongelmat, joita tällainen ohjausjärjestely saattaa aiheuttaa.