Lisätietona annettujen p-arvojen käyttämättä jättäminen artikkelissa ei ollut HTK-loukkaus (TENK:18)

Professori A epäili yliopisto X:n ihmistieteiden alan tutkija B:n ja apulaisprofessori
C:n syyllistyneen vääristelyyn. B ja C olivat ottaneet kommenttiartikkelinsa
kirjoitusvaiheessa yhteyttä A:han sellaisten analyysien tuloksista,
joita A ja toinen kirjoittaja D eivät olleet raportoineet alkuperäisessä julkaisussaan.
A oli lähettänyt B:lle ja C:lle kahden tilastollisen korrelaatiotestin
p-arvot. B oli kysynyt A:lta, voisiko hän jakaa B:n kanssa myös tutkimusaineiston,
jotta B ja C voisivat tulkita A:lta saamiaan p-arvoja. A kieltäytyi
jakamasta aineistoaan. B ja C jättivät A:n lähettämät p-arvot mainitsematta
artikkelissaan, koska eivät voineet varmentaa p-arvoja tutustumalla käytettyyn
aineistoon.

Yliopisto X päätti, että B ja C eivät olleet syyllistyneet hyvän tieteellisen
käytännön loukkaukseen. Lausuntopyynnössään A katsoi, että on vakiintunut
käytäntö, että kommenttiartikkeleissa käytetään tilastollisten analyysien
tuloksia ilman varsinaisen tutkimusaineiston näkemistä ja pyysi TENKin
kantaa siihen, syyllistyivätkö B ja C tutkimustulosten vääristelyyn.

TENK yhtyi yliopisto X:n päätökseen. TENKin mukaan tutkijoilla
ei ole velvollisuutta julkaista saamiaan p-arvoja omalla nimellään ilman
mahdollisuutta nähdä aineistoa, josta arvot on laskettu.