Myös käännösversioiden tekijälista tuli korjata. Rehtorin päätöksessä olisi tullut nimetä HTK-loukkaukseen syyllistyneiden nimet. (TENK 2021:6)

Tutkija A epäili, että tutkijat B, C ja D olivat syyllistyneet piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä, kun he eivät maininneet häntä kasvatustieteen alan hankeraportin pohjalta laaditun käsikirjan toimittajalistauksessa. A oli osallistunut käsikirjan suunnitteluun, mutta jättäytynyt pois hankkeesta ennen käsikirjan julkaisua. Yliopisto antoi asiassa ensimmäisen päätöksensä maaliskuussa 2017. Päätöksen mukaan kyse ei ollut HTK-asiasta eikä esiselvitystä käynnistetty.

TENK antoi tästä päätöksestä A:n pyynnöstä 1. lausunnon (TENK 2018:3), jonka mukaan yliopiston tuli käynnistää asiassa HTK-prosessin mukainen esiselvitys.

Esiselvityksen mukaan HTK-loukkausta ei ollut tapahtunut. A oli tyytymätön päätökseen ja pyysi TENKiltä 2. lausunnon (TENK 2019:19). Lausunnossaan TENK katsoi, että yliopiston oli suoritettava HTK-ohjeen mukainen varsinainen tutkinta. TENK myös piti moitittavana HTK-epäilyn käsittelyyn yliopistossa kulunutta huomattavan pitkää aikaa.

Varsinaisen tutkinnan perusteella rehtori teki asiassa kaksi päätöstä. 1. päätöksessä todettiin, että tapauksessa oli rikottu hyvää tieteellistä käytäntöä. Päätöksen mukaan A olisi tullut mainita hankeraportin kokoamisessa mukana olleena henkilönä. Päätöksessä ei kuitenkaan täsmennetty, kuka tai ketkä HTK-loukkaukseen olivat syyllistyneet. 2. päätöksen mukaan A tuli merkitä yhdeksi käsikirjan kokoajaksi. Lisäksi julkaisuun tuli lisätä merkintä, jossa viitataan em. rehtorin päätökseen.

A pyysi lausuntoa TENKiltä siitä, onko yliopisto menetellyt HTK-prosessissa virheellisesti jättäessään päätöksessään nimeämättä HTK-loukkaukseen syyllistyneen tahon tai tahot. Lisäksi A pyysi TENKiä vahvistamaan näkemyksensä siitä, että hänet tulee lisätä myös käsikirjan käännösversioiden tekijäksi.

TENKin näkemyksen mukaan HTK-prosessin päätöksessä tulee todeta mahdollinen piittaamattomuus tai vilppi. Tämän lisäksi päätöksessä on todettava, kuka tai ketkä HTK-loukkaukseen ovat syyllistyneet, jotta loukkauksesta mahdollisesti aiheutuvat seuraamukset kohdistuvat oikeisiin tahoihin. TENKin näkemyksen mukaan A:n nimi tuli merkitä myös kaikkiin teoksen käännösversioihin yhtenä julkaisun kokoajista. Julkaisuihin tuli lisätä merkintä, jossa viitataan rehtorin asiassa antamaan päätökseen.