Opettajien toiminta kurssilla ei vaatinut eettistä ennakkoarviointia. Rehtori sai siirtää tapauksen arvioinnin yliopiston tutkintolautakunnan käsittelyyn. (TENK 2021:13)

A:n mukaan yliopiston kauppatieteiden alan opettajat B ja C olivat käyttäneet lainvastaista tehtävänantoa kurssitehtävässä. Epäilyn mukaan tehtävänsuorittaminen edellytti opiskelijalta hänen yksityisyyteensä kuuluvien asioiden paljastamista. A:n näkemyksen mukaan opettajien olisi tullut pyytää opiskelijoilta tietoon perustuva suostumus. Opettajilla ei hänen mukaansa myöskään ollut eettisen toimikunnan lupaa tehdä psykologiaa mittaavaa ja testaavaa tutkintaa, kyselyä tai tiedonkeruuta.

Yliopiston rehtori päätti jättää esiselvityksen käynnistämättä katsoen, että yliopiston opetusta koskevat päätökset ja opetustoiminta eivät kuulu HTK-ohjeen soveltamisalaan. A oli tyytymätön rehtorin päätökseen ja pyysi TENKin näkemystä asiasta.

Tutkimuksen ja opetuksen vapaus kuuluvat yliopistojen autonomian piiriin eikä TENKillä ole toimivaltaa opetuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä. Tutkijoiden on kuitenkin noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä toimiessaan opettajina ja ohjaajina. Käytännöt koskevat tutkimustoiminnan ohella opetusmateriaaleja.

Saatuaan A:n ilmoituksen yliopisto oli selvittänyt, että kyse oli kurssiin liittyvästä opintosuorituksesta, ei tiedonkeruusta tutkimustarkoituksiin. Näin ollen toiminta ei ole kuulunut ennakkoarvioinnin osalta TENKin ohjeiden soveltamisalaan.

TENKin näkemyksen mukaan rehtori oli käyttänyt HTK-ohjeen hänelle suomaa harkintavaltaa siinä, millaisen perustellun syyn vuoksi HTK-esiselvitys voidaan jättää käynnistämättä ja siirtää asia toiseen prosessiin käsiteltäväksi, tässä tapauksessa yliopiston tutkintolautakunnan käsittelyyn.