Väitöskirjan ohjaajat eivät olleet syyllistyneet HTK-loukkaukseen tekijyyteen liittyvässä kiistassa (TENK 2021:2)

Erään yliopiston luonnontieteen alan (biolääketiede) tohtorikoulutettava X epäili, että hänen väitöskirjansa ohjaajina toimineet professori A ja tutkijatohtori B olivat manipuloineet artikkelien tekijälistaa muun muassa sisällyttämällä kirjoittajiksi henkilöitä, joiden kontribuutio ei riitä kirjoittajuuteen. Epäily liittyi neljään yhteisartikkeliin sekä yhteen julkaisemattomaan käsikirjoitukseen. X oli itse kirjoittajana kahdessa artikkelissa ja käsikirjoituksessa ja katsoi, että hänet olisi tullut lisätä myös muiden artikkelien kirjoittajaluetteloon.

X oli tyytymätön yliopiston päätökseen, jonka mukaan asiassa ei ollut syyllistytty HTK-loukkaukseen.

TENKin ohjeiden mukaan tekijyyttä koskevat periaatteet on sovittava tutkimushankkeessa ennen tutkimuksen aloittamista kaikkien osapuolten kesken. Sopimusta tulee tarkistaa ja täydentää hankkeen edetessä. Vastuu sopimisesta on projektin johtajalla tai hankkeen vastuullisella tutkijalla.

Tekijyyden manipulointi on HTK-ohjeessa yksi esimerkki vastuuttomasta menettelystä, joka vakavimmillaan voi olla HTK-loukkaus. Muiden tutkijoiden osuuden vähättelyä julkaisuissa voi HTK-ohjeen mukaan tarkastella myös piittaamattomuutena hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Jotta tällaisessa tapauksessa voitaisiin todeta HTK-loukkaus, tulisi epäillyn tutkijan toiminnan osoittaa törkeää laiminlyöntiä ja holtittomuutta tutkimuksen teon eri vaiheissa.

TENKin näkemyksen mukaan asia oli selvitetty esiselvityksen aikana perusteellisesti ja tieteenalakohtaiset vakiintuneet käytänteet huomioiden. Jokaisen ilmoituksessa mainitun artikkelin osalta kirjoittajalistan laatimiseen vaikuttaneet seikat olivat tulleet riittävällä tavalla selvitetyiksi eikä epäiltyjen toiminta osoittanut sellaista törkeää huolimattomuutta tai holtittomuutta tutkimuksen teon eri vaiheissa, että HTK-loukkauksen tunnusmerkit olisivat täyttyneet.