Användningen av artikelns källor var oansvarig men bröt inte mot GVP. TENK gav inget utlåtande på förhand gällande innehållet i doktorsavhandlingen. (TENK 2021:18)

A misstänkte att doktoranden B inom juridik hade uppgett en vilseledande beskrivning av ämnet i hans/hennes doktorsavhandling och därmed fått forskningstillstånd för sekretessbelagt material. B hade publicerat en artikel där han inte berättade att den grundade sig på material som erhållits med hjälp av forskningstillstånd. A hade utrett att han/hon i sin ansökan om forskningstillstånd enligt A:s åsikt hade uppgett ett annat ämne än vad B hade undersökt. A misstänkte också att B på samma sätt hade vilselett finansiären i sin stipendieansökan och att professor emeritus C, som fungerat som B:s handledare, hade gett B förordande utlåtanden med vetskap om dennes verksamhet. Universitetet utförde en förundersökning i ärendet enligt vilken GVP inte hade kränkts. A var missnöjd med beslutet och bad TENK om ett utlåtande i ärendet.

I sitt utlåtande konstaterade TENK på ett allmänt plan att det är forskarens ansvar att se till att han eller hon använder det forskningsmaterial som han eller hon skaffat med tillstånd för det ändamål för vilket han eller hon har ansökt om tillstånd och för vilket det har beviljats. B hade i sina ansökningar om forskningstillstånd meddelat att han kommer att använda materialet i sin doktorsavhandling om ämnet X. För detta ändamål har han också fått forskningstillstånd. Enligt TENK borde B ha lyft fram att det material som erhållits med forskningstillstånd utnyttjas i artikeln. B hade dock förtydligat användningen av källorna i den senare diskussionen om artikeln.

Till denna del ansåg TENK att B:s verksamhet kunde anses vara oansvarig. Det var dock inte så grovt eller vårdslöst att det kunde anses vara oredlighet eller likgiltighet för GVP enligt definitionen i GVP-anvisningen. Eftersom GVP-processen ska granska händelserna innan anmälan om misstanke lämnas in, uttalade sig TENK inte proaktivt om innehållet i B:s doktorsavhandling och till exempel om hur ovan nämnda material kommer att användas i doktorsavhandlingen.

På ett allmänt plan ansåg TENK att det är ganska vanligt att, under skrivandet av doktorsavhandlingen, precisera forskningsämnet och avgränsningen det, och att det inte i sig bryter mot GVP. I samband med förundersökningen hade B meddelat att han kommer att inkludera artikeln som en del av sin doktorsavhandling om detta ämne. Enligt förundersökningen skulle användningen då vara ändamålsenlig. TENK instämde i denna uppfattning.