Etiska kommittén för humanvetenskaper hade delvis tolkat TENK:s anvisningar felaktigt, men i enlighet med dem när den begärde tilläggsmotiveringar och kompletteringar i bilagorna till ansökan (TENK 2021:14)

Forskarna A och B inom humaniora bad om TENK:s utlåtande om utlåtandet från universitetets etiska kommitté för humanvetenskaper. I utlåtandet hade det fastställts att personer under 15 år inte kunde delta i undersökningen utan att vårdnadshavaren informerades. Kommittén hade bett om starkare grunder för att inte informera vårdnadshavarna. Dessutom hade kommittén begärt att en samtyckesblankett och ett dataskyddsmeddelande skulle bifogas ansökan.

Enligt forskarna var avsikten att den planerade undersökningen skulle genomföras som en enkät och dess ämne var sådant att vårdnadshavarna inte kunde informeras. Enligt forskarna var dataskyddsmeddelandet inte nödvändigt, eftersom avsikten var att rikta enkäten till ett stort antal respondenter och avsikten inte var att samla in deltagarnas personuppgifter. Enligt TENK är det motiverat att en person under 15 år deltar i undersökningen utan separat samtycke från vårdnadshavaren eller att denna informeras, om man samlar in omfattande information som inte kan undersökas på annat sätt. Då ska en etisk prövning göras för undersökningen och forskaren ska motivera orsaken till att vårdnadshavarens samtycke eller information inte är möjlig. Dessutom skall det säkerställas att undersökningen inte skadar dem som undersöks och att de minderåriga som begärs att bli undersökta kan förstå temat för studien och vad som konkret krävs av dem för att delta i undersökningen.

I detta fall var temat för undersökningen enligt TENK:s uppfattning sådant att det var motiverat att inte begära samtycke av vårdnadshavarna. Således tillämpades anvisningar om prövning på ämnet. Kommittén hade ändå handlat i enlighet med TENK:s anvisningar när den begärde tilläggsmotiveringar och komplettering av bilagorna till ansökan, vilka delvis var bristfälliga även efter kompletteringen. Forskarna bör till exempel beakta att identifierbar information kan samlas in från bakgrundsinformation och svar, även om deltagarna har instruerats att inte ge identifierbar information.

Att inkludera bilagor enligt TENK:s anvisningar i ansökan samt en noggrannare bedömning av kriterierna skulle ha underlättat den etiska kommitténs prövningsarbete och förebyggt centrala meningsskiljaktigheter om tolkningen samt påskyndat behandlingen av utlåtandet och inledandet av undersökningen.