Handledaren för avhandlingen hade inte gjort sig skyldig till någon GVT-kränkning i tvisten om upphovsrätten (TENK 2021:2)

Doktorand i naturvetenskap (biomedicin) X misstänkte att professor A och forskardoktor B, som handlett hans avhandling, hade manipulerat flera artiklars författarlistor, bland annat genom att ta med personer vars bidrag inte var tillräckliga för att få erkännande som författare. Misstanken gällde fyra gemensamma artiklar och ett opublicerat manuskript. X var själv skribent i två artiklar och i manuskriptet och ansåg att han också borde ha lagts till i listan över författare till andra artiklar.

X var missnöjd med universitetets beslut enligt vilket ingen hade gjort sig skyldig till GVP-kränkning i ärendet.

Enligt TENK:s anvisningar ska alla parter komma överens om principerna för författarskap i forskningsprojektet innan forskningen inleds. Avtalet ska ses över och kompletteras allteftersom projektet framskrider. Projektledaren eller den ansvariga forskaren ansvarar för avtalet.

Manipulering av författarskap är i GVP-anvisningen ett exempel på ett oansvarigt förfarande, som i sin allvarligaste form kan vara en GVP-kränkning. Att underskatta andra forskares andel i publikationerna kan enligt GVP-anvisningen också betraktas som försummelse av god vetenskaplig praxis. För att en GVP-kränkning ska kunna konstateras i ett sådant fall ska den misstänktes verksamhet uppvisa grov försummelse och vårdslöshet i olika skeden av undersökningen. Enligt TENK hade ärendet utretts grundligt under förundersökningen och med beaktande av etablerad praxis inom de olika vetenskapsområdena. För varje artikel som nämndes i anmälan hade de omständigheter som inverkade på upprättandet av författarlistan utretts på ett tillräckligt sätt och de misstänktas agerande visade inte på sådan grov vårdslöshet eller oaktsamhet i olika skeden av undersökningen att kännetecknen för GVP-kränkning skulle ha uppfyllts.