I rapporten från den beställda undersökningen konstaterades plagiering och man uppmanades ange namnen på de inblandade (TENK 2021:16)

Företag X misstänkte att man i rapporten från den beställda undersökningen inom teknikområdet, som företaget A gjort, hade expanderat författarförteckningen, gjort sig skyldig till plagiering och försummat att namnge de inblandade samt förvrängt undersökningsresultaten. Dessutom misstänkte företag X arbetsgruppens sakkunskap och om GVP-processen var korrekt i den egentliga utredningen som företaget A genomförde.

I ett beslut som grundade sig på en egentlig utredning av företaget A:s verkställande direktör konstaterades att en GVP-kränkning hade skett i fråga om plagiering. I beslutet utsågs dock inte personer som var delaktiga i plagieringen, även om TENK hade föreslagit detta redan i sitt tidigare utlåtande. Enligt verkställande direktörens beslut skedde ingen annan verksamhet som strider mot god vetenskaplig praxis som företaget X misstänkte. Några brister konstaterades inte heller i den egentliga utredningsgruppens sakkunskap eller i GVP-processen.

TENK konstaterade att plagieringen, det vill säga GVP-kränkningen, skett och gav företag A en ny uppmaning att namnge de delaktiga. TENK konstaterade inga andra GVP-kränkningar som företag X misstänkte. TENK uppmanade dock företag A att i fortsättningen fästa uppmärksamhet vid ansvarsfördelningen och överenskommelsen om skrivande i projekten, samt gav en anmärkning om små brister som framkommit i den egentliga utredningen och som inte hade någon betydelse för resultatet av GVP-processen.