Jäv i beslutfattandet under GVP-processen (TENK 2021:21)

TENK mottog professor A:s begäran om utlåtande, där man uttryckte missnöje med universitetets sätt att behandla misstanke om GVP-kränkning. A:s misstanke riktades mot direktör B, eftersom B inte hade hört A i samband med förundersökningen. A föreslog också att rektor C skulle ha varit intressejävig att fatta beslut i ärendet i fråga.

Enligt GVP-anvisningen är en av de centrala utgångspunkterna för god vetenskaplig praxis att forskarna avhåller sig från alla beslutssituationer som gäller vetenskap och forskning, om det finns skäl att misstänka att de är jäviga. Jäv är dock inte en GVP-kränkning enligt GVP 2012-anvisningen. Enligt TENK hade C enligt eget övervägande antingen kunnat åberopa jäv eller låtit bli i den GVP-process som A inlett, eftersom den misstanke som behandlades inte riktades mot honom/henne.

TENK konstaterade att B inte hade gjort sig skyldig till GVP-kränkning och att X hade utfört GVP-processen enligt TENK:s anvisningar.