Lärarnas verksamhet på kursen krävde ingen etisk prövning. Rektorn fick flytta bedömningen av fallet till universitetets examensnämnd för behandling. (TENK 2021:13)

Enligt A hade universitetets ekonomilärare B och C använt en lagstridig uppgift i kursuppgiften. Enligt misstankarna förutsatte utförandet att den studerande avslöjade sådant som hör till hans eller hennes privatliv. Enligt A borde lärarna ha bett de studerande om ett informerat samtycke. Enligt honom hade lärarna inte heller etiska kommitténs tillstånd att utföra psykologiska mätningar, tester, undersökningar, enkäter eller datainsamlingar.

Universitetets rektor beslöt att låta bli att inleda en förundersökning och ansåg att universitetets beslut om undervisning och undervisningsverksamhet inte hör till GVP-anvisningens tillämpningsområde. A var missnöjd med rektorns beslut och bad om att höra TENK:s syn på saken.

Forskningens och undervisningens frihet omfattas av universitetens autonomi och TENK har inte behörighet i frågor som gäller undervisningens innehåll. Forskarna ska dock iaktta god vetenskaplig praxis när de arbetar som lärare och handledare. Praxisen gäller förutom forskning även undervisningsmaterial.

Efter att ha fått A:s meddelande hade universitetet utrett att det var fråga om en studieprestation i anslutning till kursen, inte om datainsamling för forskningsändamål. Således har verksamheten i fråga om prövningen inte omfattats av TENK:s anvisningar.

Enligt TENK hade rektorn använt sig av den prövningsrätt som GVP-anvisningen gett honom i fråga om på vilka motiverade grunder man kan låta bli att inleda en GVP-förundersökning och överföra ärendet till en annan process för behandling, i detta fall till universitetets examensnämnd.