Medförfattaren kunde inte i efterhand ifrågasätta ordningen på författarna i den gemensamma artikeln (TENK 2021:9)

Enligt Professor A:s GVP-anmälan skulle stipendieforskare B inom det naturvetenskapliga området ha gjort sig skyldig till manipulering av upphovspersoner genom att få sig själv till

1. författare till flera författares gemensamma vetenskapliga artiklar. Av handlingarna framgick att A hade fungerat som handledare för B:s doktorsavhandling. I sin begäran om utlåtande visade A att han/hon var missnöjd med universitetets beslut enligt vilket B inte hade gjort sig skyldig till GVP-kränkning.

I sitt utlåtande konstaterade TENK att A hade godkänt att hans namn tillsammans med B:s namn fanns i författarförteckningen för den aktuella gemensamma artikeln. Således kunde A inte i efterhand ifrågasätta B:s författarskap eller författarordning i artikeln i fråga. Universitetet ansågs ha undersökt ärendet enligt TENK:s anvisningar.

På ett allmänt plan konstaterade TENK att författare till gemensamma artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter tillsammans ska godkänna både artikelns innehåll och vems namn som antecknas i författarförteckningen. Enligt TENK:s anvisningar ska samförstånd nås senast i det skede då manuskriptet skickas för bedömning till publikationen i fråga. Därmed ska man på förhand komma överens om att författarskap och ansvaret för att det avtalet ligger framför allt hos ledaren för forskningsgruppen i fråga eller den forskare som ansvarar för projektet.