Utredning av misstankar

Senast uppdaterad 2.6.2023

Misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis utreds inom forskningsorganisationen.

Forskningsetiska delegationen har till uppgift att bedöma forskning och vetenskap ur forskningsetisk synvinkel. Delegationen har tillsammans med vetenskapssamfundet upprättat anvisningarna God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland, det vill säga GVP-anvisningarna. 

Vetenskapssamfunden har frivilligt förbundit sig att följa den goda vetenskapliga praxis som definieras i anvisningarna. Den modell som i Finland används för att reda ut forskningsetiska oegentligheter bygger alltså på självkontroll. Utgångspunkten är utöver vetenskapssamfundets interna kontroll att vetenskapen är öppen och transparent, samt att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan forskare och forskningsorganisationer.

Misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis utreds i den forskningsorganisation där avvikelsen misstänks ha inträffat. När utredningen har slutförts inom forskningsorganisationen, kan en part som är missnöjd med beslutet be om ett utlåtande från Forskningsetiska delegationen. Annars ligger fokus i delegationens verksamhet på att främja god vetenskaplig praxis samt att i samarbete med forskningsorganisationerna upprätta allmänna anvisningar och väcka medvetenheten om dessa. Forskningsetiska delegationen övervakar god vetenskaplig praxis genom att följa med i och föra statistik över avvikelser från denna praxis.

Handläggningsprocessen vid misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis

Handläggningsprocessen vid misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis, det vill säga GVP-processen, inleds när den som framfört en misstanke om avvikelse lämnar en skriftlig anmälan om misstanken. Anmälan riktas till det forskningsinstitut eller läroverk där den misstänkliggjorda forskningen utförts. Den handläggs av forskningsorganisationens högste ledare, i allmänhet rektorn. Rektorn kan också ta upp till behandling misstankar som han eller hon på annat sätt underrättats om.

Förkortad beskrivningen av GVP-processen.

Ladda ner beskrivningen av GVP-processen som en PDF

Rektorn beslutar huruvida en förundersökning inleds i fallet. Man kan avstå från att göra en förundersökning till exempel om den misstanke om avvikelse som rapporterats inte hör till GVP-anvisningarnas tillämpningsområde, eller om det utan ytterligare åtgärder står klart att anmälan är grundlös. Besked om huruvida en förundersökning kommer att inledas eller ej ska delges den som misstänks, den som framfört misstanken samt Forskningsetiska delegationen.

Syftet med förundersökningen är att preliminärt utreda om det finns grund för misstankarna. Vid förundersökningen hörs den som framfört misstanken, den som misstänks och vid behov övriga personer.

Om förundersökningen visar att misstanken är obefogad, fattar rektorn beslut om att avsluta handläggningen av ärendet. Om det efter förundersökningen däremot finns skäl att misstänka avvikelse från god vetenskaplig praxis, inleds en egentlig utredning. Besked om det beslut som fattats utgående från förundersökningen delges den som misstänks, den som framfört misstanken samt Forskningsetiska delegationen.

En egentlig utredning är onödig om redan förundersökningen visat att avvikelse från god vetenskaplig praxis ägt rum och den som misstänkts nöjer sig med förundersökningen. Det finns dock skäl för en egentlig utredning om det i samband med förundersökningen uppstått misstankar om oredlighet av ett mer omfattande slag än det som nämns i anmälan.

För den egentliga utredningen tillsätter rektorn en utredningsgrupp som även har medlemmar som inte ingår i organisationen. Besked om att utredning inleds delges den som misstänks, den som framfört misstanken och Forskningsetiska delegationen.

Utredningsgruppen avlägger en slutrapport över sitt arbete. Rektorn ber den misstänkte och den som framfört misstanken om bemötanden av slutrapporten.

Rektorn beslutar huruvida en avvikelse från god vetenskaplig praxis inträffat. Beslutet delges parterna i processen samt Forskningsetiska delegationen. Om den misstänkte arbetar i en annan forskningsorganisation än den där misstanken behandlats, eller erhåller extern finansiering, ska slutrapporten om utredningen även skickas till denna arbetsgivare eller forskningsfinansiär.

Begäran om Forskningsetiska delegationens utlåtande

Om den misstänkte eller den som framfört misstanken är missnöjd med beslutet eller med de förfaringssätt som tillämpats under processen, kan denna begära ett utlåtande från Forskningsetiska delegationen inom sex månader efter att beslutet delgetts. Forskningsetiska delegationen behandlar begärandet om utlåtande och ber om bemötanden från andra parter i processen. Den som begärt ett utlåtande kan ännu kommentera bemötandena.

Forskningsetiska delegationen har till uppgift att bedöma forskning och vetenskap ur forskningsetisk synvinkel. Den deltar inte i förundersökningen eller den egentliga utredningen.

Förkortad beskrivningen av Forskningsetiska delegationens utlåtandeprocessen.

Ladda ner TENKs utlåtandeprocessen som en PDF.

Forskningsetiska delegationen kan i utlåtandet ta ställning till om avvikelse från god vetenskaplig praxis skett eller om den aktuella GVP-utredningen utförts korrekt enligt delegationens anvisningar.

Forskningsetiska delegationen tar i sina utlåtanden inte ställning till vetenskapliga meningsskiljaktigheter, dispyter mellan representanter för olika läror, yrkesetiska frågor eller problem i arbetsgemenskapen. I sina utlåtanden befattar sig delegationen inte heller med normbrott inom de enskilda disciplinerna såvida det inte samtidigt rör sig om en avvikelse som nämns i GVP-anvisningarna.

Delegationen behandlar inte förbrytelser mot lagen, såsom misstankar om brott mot upphovsrätts- eller patentlagen. Forskningsetiska delegationen tar inte heller ställning till sådana händelser som tas upp i skrivelser som delegationen mottagit och som inträffat efter att GVP-processen inletts, eller bilagor som rör frågan och som lämnats in efter det att processen inletts.

Forskningsetiska delegationen kan i utlåtandet ta ställning till om avvikelse från god vetenskaplig praxis skett eller om den aktuella GVP-utredningen utförts korrekt enligt anvisningarna. Delegationen kan föreslå för rektorn att en tilläggsutredning görs. Av vägande skäl kan Forskningsetiska delegationen på eget initiativ, utan begäran om utlåtande, föreslå att utredningen kompletteras.

Läs mera om begäran om utlåtande till TENK