Utredning av misstänkta kränkningar

Senast uppdaterad 22.4.2024

Misstankar om kränkning av god vetenskaplig praxis (s.k. misstanke om GVP-kränkning) undersöks i den forskningsorganisation där den misstänkta kränkningen har ägt rum. Handläggningsprocessen vid misstanke om kränkningar, dvs. GVP-processen, ska följas i alla organisationer som förbundit sig till anvisningarna om god vetenskaplig praxis (PDF) (de s.k. GVP-anvisningarna).

En organisation måste fatta beslut om att inleda GVP-processen om den tar emot en anmälan om misstanke om kränkning av god vetenskaplig praxis. Organisationens högsta direktör ansvarar för att GVP-processen följs och för beslutsfattandet under hela processen. Utredningen av misstankar om kränkningar är en del av den självreglering som ingår i organisationer som förbundit sig till GVP-anvisningarna.

När en utredning slutförts i en forskningsorganisation kan den part som är missnöjd med beslutet, om den så önskar, be om ett utlåtande av Forskningsetiska delegationen (TENK). TENK bedömer vetenskap och forskning utifrån ett forskningsetiskt perspektiv. TENK tar i sina utlåtanden endast ställning till forskningsetiska frågor, det vill säga om GVP-processen har genomförts i enlighet med anvisningarna om God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland (PDF) och om god vetenskaplig praxis har kränkts.

Läs mer om begäran om utlåtande till TENK här.

Processen för handläggning av misstankar om kränkning av god vetenskaplig praxis, det vill säga GVP-processen

Handläggningsprocessen för misstankar om kränkning av god vetenskaplig praxis, dvs. GVP-processen, inleds när en forskningsorganisation får en skriftlig anmälan om misstanke om kränkning. Parterna i processen är den eller de som framfört misstanken om GVP-kränkning och den eller de som misstänks för GVP-kränkning. Anmälan om misstanke om kränkning av god vetenskaplig praxis riktas till den forskningsinstitution eller det läroverk där den misstänkta forskningen ägt rum. Forskningsorganisationens högsta direktör ansvarar för handläggningen och att GVP-processen följs och för beslutsfattandet under hela processen.

misstänktes arbetsgivare. Beslutet kan dock sändas till nämnda utomstående först när tidsfristen för begäran om utlåtande från TENK har löpt ut och ingen begäran om utlåtande har gjorts eller när begäran om utlåtande har gjorts och TENK har gett sitt utlåtande i ärendet.

Läs mer om handläggningsprocessen för misstankar om avvikelser från god vetenskaplig praxis i GVP-anvisningarna (PDF).

Läs mer om begäran om utlåtande till TENK här.