Begäran om utlåtande till TENK

Senast uppdaterad 22.4.2024

Misstankar om kränkning av god vetenskaplig praxis (GVP) utreds alltid inom den organisation där den misstänkta avvikelsen inträffat eller där den misstänkta forskaren verkat när den ägt rum. Efter att misstanken behandlats genom organisationens handläggningsprocess vid misstanke om kränkningar av god vetenskaplig praxis (GVP-processen), kan parterna om de så önskar begära ett utlåtande från Forskningsetiska delegationen i ärendet.

TENKs utlåtande i ärendet grundar sig på anvisningarna God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland (PDF), som de finländska forskningsorganisationerna har förbundit sig till. Genom att organisationen förbinder sig till detta åläggs de personer som är verksamma i forskarsamfundet att följa anvisningarna och organisationen åläggs att utreda de misstankar om kränkningar som anmälts till organisationen.

Närmare information om GVP-processen och begäran om utlåtande finns i anvisningarna om god vetenskaplig praxis. GVP 2023-anvisningarna finns på finska (PDF), svenska (PDF) och engelska (PDF). Anvisningarna för år 2023 och dess tidigare versioner finns på sidan Anvisningar och material.

Vem kan begära ett utlåtande från TENK?

En part (den misstänkte eller den som framfört misstanken) kan begära ett utlåtande från Forskningsetiska delegationen vid missnöje med

  • rektorns eller ledarens beslut, genom vilket GVP-processen avslutades,
  • de förfaringssätt som tillämpats i förundersökningen eller den egentliga utredningen, eller
  • Slutsatserna i utredningsgruppens slutrapport.

Om det finns flera personer som framfört misstankar eller som är föremål för dem, kan de begära ett utlåtande antingen tillsammans eller var och en för sig.

Begäran bör motiveras och man bör precisera de forskningsetiska frågorna för vilka man begär Delegationens utlåtande om.

När kan utlåtande begäras?

Utlåtandet kan begäras enligt GVP-anvisningarna för år 2023 (PDF) senast inom 30 dagar från det att den som framfört misstanken eller den misstänkte har fått kännedom om organisationens slutliga beslut i GVP-processen. Om GVP-processen har genomförts enligt GVP-anvisningen från år 2012 (PDF), kan utlåtande begäras inom 6 månader från det att den som framfört misstanken eller den misstänkte har fått del av organisationens slutliga beslut angående GVP-processen.

Utlåtande kan inte begäras om GVP-processen i ärendet [se punkt 5 i GVP-processen (PDF)] ännu pågår i den organisation som utreder ärendet. TENK behandlar inte en sådan misstanke som inte först har utretts i forskningsorganisationens GVP-process.

Delegationen tar inte heller emot nya anmälningar om kränkningar av god vetenskaplig praxis.

Delegationen behandlar en begäran om utlåtande utifrån de inlämnade handlingarna senast inom fem månader från det att begäran om utlåtandet inkommit.

Beslut om utlåtanden fattas under delegationens möten. TENK sammanträder minst 6 gånger om året.

OBS. På grund av det stora antalet av begäran om utlåtande, TENK:s handläggningstider kan tills vidare vara längre än fem månader. (19.3.2024)

Vad händer efter begäran om utlåtande?

När delegationen har tagit emot begäran om utlåtande begär den bemötanden av parterna och av den organisation som utfört utredningen. Den som begär utlåtande ges möjlighet att kommentera dessa bemötanden.

Delegationen ger sitt utlåtande på basis av de dokument och bemötanden som har skickats in. Delegationen genomför inte själv några ytterligare utredningar och ordnar inte heller tillfällen i syfte att höra parterna.

Delegationens utlåtande skickas till såväl den som begärt utlåtandet som till organisationens rektor eller ledare samt övriga parter. 

Påföljder av konstaterade avvikelser från god vetenskaplig praxis faller utanför delegationens behörighet. Utrednings- eller finansieringsorganisationens ledare fattar beslut om eventuella påföljder till följd av en gärning [se närmare punkt 5.4 i anvisningarna för GVP-processen (PDF)]. Enligt GVP-anvisningarna måste parterna dock underrättas om slutsatserna i delegationens utlåtande [se närmare punkt 5.3 i anvisningarna för GVP-processen (PDF)].

Det händer att ingen avvikelse från god vetenskaplig praxis konstaterats i organisationens förundersökning, men att delegationen ändå anser att man inte kan utesluta möjligheten att en avvikelse från god vetenskaplig praxis ägt rum. Då kan delegationen skicka tillbaka ärendet till organisationen för en egentlig GVP-utredning.

Begäran om utlåtande, dess bilagor samt övriga dokument som tar form under handläggningen är offentliga efter att utlåtandet avgetts (med undantag för eventuella uppgifter som enligt lagen är sekretessbelagda). 

Delegationen offentliggör inte sina utlåtanden. På delegationens webbplats publiceras endast sammanfattningar av olika fall, där varken parter eller organisationer nämns vid namn.

Delegationen kan också bestämma sig för att inte avge något utlåtande.

Delegationens utlåtande kan inte överklagas.

I vilka ärenden avger delegationen utlåtanden, och i vilka ärenden gör den det inte?

Delegationen avgränsar sina utlåtanden till forskningsetiska frågor. I utlåtandena tar delegationen därmed endast ställning till huruvida GVP-utredningen utförts i enlighet med GVP-anvisningarna (PDF) och huruvida man avvikit från god vetenskaplig praxis.

Däremot tar delegationen i sina utlåtanden inte ställning till exempelvis

  • vetenskapliga eller konstnärliga meningsskiljaktigheter eller dispyter mellan representanter för olika läror
  • rättsliga ärenden, såsom brott mot upphovsrätts- eller patentlagen
  • yrkesetiska frågor
  • problem i arbetsgemenskapen
  • utnämningar eller tillsättande av tjänster
  • bedömning av slutarbeten eller doktorsavhandlingsprocessens förlopp
  • vitsord för eller bedömningar av doktorsavhandlingar
  • normbrott inom de enskilda disciplinerna såvida det inte samtidigt rör sig om en avvikelse som nämns i GVP-anvisningarna.

Delegationen tar i sina utlåtanden inte heller ställning till möjliga orsaker till, eller påföljder av, avvikelser från god vetenskaplig praxis.

Hur lämnas en begäran om utlåtande?

  • Begäran om utlåtande rubriceras som begäran om utlåtande och adresseras till Forskningsetiska delegationen (inte till generalsekreteraren eller ordföranden personligen).
  • Av begäran om utlåtande ska framgå datum samt namn och kontaktuppgifter på den som gjort begäran. Begäran om utlåtande kan inte göras anonymt. 
  • Ett utlåtande kan endast begäras om huruvida ärendet har undersökts i enlighet med GVP-anvisningarna och om god vetenskaplig praxis har kränkts i ljuset av definitionerna i anvisningarna.
  • I begäran om utlåtande ska alla de frågor som delagationen ska besvara specificeras och motiveras. TENK svarar i sitt utlåtande endast på de frågor som har ställts. 
  • Som bilagor till begäran om utlåtande behövs 1) GVP-anmälan, som inledde GVP-processen i forskningsorganisationen, samt 2) rektorns eller ledarens beslut i ärendet och tillhörande förutredningsrapport eller utredningsgruppens slutrapport.
  • Till begäran om utlåtande kan också fogas andra dokument som är av central betydelse för ärendet och som den som begär utlåtandet vill uppmärksamma delegationen på.
  • Bilagorna skall numreras och i texten hänvisas till med dessa nummer.
  • Om det finns flera bilagor ska den numrerade förteckningen över bilagorna läggas till i slutet av begäran om utlåtande.
  • Namnge bilagorna tydligt, t.ex. "Begäran om utlåtande EFTERNAMN bilaga 1".
  • Observera att begäran om utlåtande jämte bilagor är offentliga dokument efter att utlåtandet avgetts. Mer information finns i Forskningsetiska delegationens dataskyddsbeskrivning.
  • Begäran om utlåtande skickas till TENK i elektronisk form (t.ex. som PDF-fil) till adressen tenk(at)tenk.fi. Begäran om utlåtande kan också skickas per post, se kontaktuppgifterna till TENK.

Mer information