GVP 2023 -anvisningen har publicerats på tre språk

13.6.2023
God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland 2023.

TENK har publicerat sina nya forskningsetiska anvisningar på tre språk. God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland 2023 -anvisning finns på webben på finska, svenska och engelska.

Forskningsetiska delegationen (TENK) publicerade sina uppdaterade anvisningar om god vetenskaplig praxis i mars 2023. Anvisningen och övrigt material i anslutning till den – organisationernas GVP 2023-förbindelseblankett och anmälningsblankett för misstanke om kränkning av god vetenskaplig praxis – finns nu på TENK:s webbplats på tre språk: på finska, svenska och engelska. Den finskspråkiga anvisningen publiceras i juni 2023 också i tryckt form.

TENK som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet publicerade 1994 den första nationella anvisningen om god vetenskaplig praxis (GVP). Därefter har GVP-anvisningen förnyats och uppdaterats åren 1998, 2002, 2012 och 2023. Med hjälp av GVP-anvisningarna strävar man efter att främja god vetenskaplig praxis och förebygga kränkningar av den. I anvisningen beskrivs också processen där misstankar om vetenskapligt fusk utreds.

GVP-anvisningen är en anvisning på allmän nivå som grundar sig på vetenskaps- och forskningssamfundets självreglering. Att förbinda sig till anvisningen förpliktar organisationerna att följa den i all forskningsverksamhet och inom alla vetenskapsområden. Det ligger i alla forskares och deras arbetsgivares samt vetenskapens och hela samhällets intresse att misstankar om kränkningar mot god vetenskaplig praxis undersöks i en kontrollerad process.

Universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra forskningsorganisationer kan förbinda sig att följa GVP 2023-anvisningen genom att underteckna förbindelseblanketten (PDF) som finns på TENK:s webbplats.

Mer information: generalsekreterare Sanna-Kaisa Spoof, sanna-kaisa.spoof@tenk.fi, tfn 050 594 1909, och specialsakkunnig Minna Aittasalo, minna.aittasalo@tenk.fi, tfn 044 493 2593.

Du kan också vara intresserad av