TENKin toimintakertomus 2021 avaa kuluneen vuoden tekoja

18.5.2022
Artikkelin kuvituskuvassa teksti "Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus 2021".

Vuosi 2021 oli ennätyksellisen vilkas erityisesti hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyjen käsittelemisen osalta. Vuoden tärkein tapahtuma oli virtuaalisen eurooppalaisen tutkimusetiikkakongressin järjestäminen.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) edistää Suomessa hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK) ja ennaltaehkäisee tiedevilppiä. Neuvottelukunnan tärkeimmät tehtävät vuonna 2021 liittyivät hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelemiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Ennätysmäärä HTK-loukkausepäilyjä ja lausuntopyyntöjä

Suomen yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeeseen (ns. HTK-ohje) sitoutuneet tutkimusorganisaatiot ilmoittivat TENKille yhteensä 53:stä uudesta hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilystä. Näistä 10 koski ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä. Vaikka vain osassa epäilyistä todetaan hyvän tieteellisen käytännön loukkaus, työllistävät ne tutkimusorganisaatioita koko tutkinnan ajan.

Osa hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyistä etenee TENKiin lausuntopyynnön muodossa. Vuonna 2021 TENK vastaanotti 37 hyvän tieteellisen käytännön tutkintaprosessiin liittyvää lausuntopyyntöä. Näistä seitsemän koski ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä. Lisäksi TENK vastaanotti ensimmäistä kertaa ihmistieteiden eettiseen ennakkoarviointiin liittyvän lausuntopyynnön.

Kuluneena vuonna Suomessa saatiin päätökseen 38 hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyihin liittyvää prosessia, joista osa oli alkanut jo edeltävinä vuosina. Näistä 31 koski yliopistoissa tai muissa organisaatioissa tutkittuja tapauksia ja seitsemän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöitä. TENKin vuonna 2021 antamien lausuntojen lyhennelmiä esitellään toimintakertomuksessa. Aikaisempien vuosien lyhennelmiin voi tutustua verkossa lausuntolyhennelmät-sivulla.

HTK-loukkauksia ilmeni vähemmän kuin edeltävänä vuonna

Vaikka TENKille ilmoitettujen hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen ja niihin liittyvien lausuntopyyntöjen määrä lisääntyi, todettiin yliopistoissa tai muissa tutkimusorganisaatioissa vähemmän hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia – kuten vilppiä ja piittaamattomuutta – kuin edeltävänä vuonna.

Vuonna 2021 yliopistoissa tai muissa tutkimusorganisaatioissa tutkituista tapauksista hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia todettiin plagioinnin muodossa kaksi ja piittaamattomuuden muodossa kaksi.

Suomessa HTK-ohjetta noudatetaan kaikilla tieteenaloilla, ja siihen ovat sitoutuneet kaikki yliopistot, ammattikorkeakoulut ja lähes kaikki julkisen rahoituksen piirissä olevat tutkimuslaitokset. Kaiken kaikkiaan HTK-ohjeen piirissä on arviolta 25 000−30 000 yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusyhteisön jäsentä.

HTK-ohje uudistuu vuoden 2022 loppuun mennessä

TENKin ennaltaehkäisevä ohjeistus Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012 antaa kaikille tutkimuksen harjoittajille mallin hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Ohjeen päivitystyö aloitettiin vuonna 2020 ja kuluneena vuonna kiinnitettiin erityistä huomiota palautteeseen, jota saatiin tiedeyhteisölle suunnatulla kyselyllä keväällä 2021.

Palautteessa uudistettavaan laitokseen toivottiin muun muassa väliotsikointia, soveltamisalan laajentamista TKI-toimintaan, HTK-terminologian tarkentamista, HTK-loukkausten määritelmien täsmentämistä ja HTK-prosessiin kuluvan ajan lyhentämistä. Myös organisaatioiden HTK-vastuu haluttiin tuoda paremmin esiin tutkijoiden velvollisuuksien rinnalla.

Päivitystyö jatkuu ja uudistunut ohje julkaistaan joulukuussa 2022.

Kansainvälistä yhteistyötä ja uuden eurooppalaisen kongressisarjan käynnistelyä

Muiden tehtävien ohella TENK seuraa alansa kansainvälistä kehitystä ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Neuvottelukunnan pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof on toiminut vuodesta 2018 Euroopan kansallisten tutkimusetiikkatoimistojen verkosto ENRIOn (European Network of Research Integrity Offices) puheenjohtajana.

Yksi TENKin ENRIO-puheenjohtajakauden keskeisistä tavoitteista oli perustaa kansainvälinen ENRIO-kongressien sarja. TENK järjesti ensimmäisen tutkimusetiikan käytännön kysymyksiin pureutuvan ENRIO-kongressin virtuaalitapahtumana 27.–29.9.2021. Kongressiin osallistui lähes 400 tutkimusetiikan asiantuntijaa 32:sta eri maasta. Tutkimuseettinen koulutus ja hyvän tutkimuskulttuurin kehittäminen olivat vahvasti esillä ENRIO-kongressin esitelmissä ja keskusteluissa. ENRIO-kongressin pohjalta TENK aloitti Research Integrity Practice in Europe -julkaisun suunnittelun. Verkkojulkaisu julkistetaan vuoden 2022 aikana.

Vuonna 2021 TENK oli lisäksi mukana Horisontti Eurooppa -hankehakukonsortiossa, jonka Pro-active Pandemic Crisis Ethics and Integrity Framework (PREPARED) -hankkeelle myönnettiin 4,9 miljoonan euron rahoitus. Hanke käynnistyy syksyllä 2022.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lue koko vuoden 2021 toimintakertomus tästä (PDF).

Ruotsiksi ja englanniksi toimintakertomus julkaistaan toukokuun 2022 loppuun mennessä. Aiempien vuosien toimintakertomukset ovat luettavissa Toimintakertomukset-sivulla.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös