Ammattikorkeakoulu ei voinut jättää käsittelemättä opettajaansa kohdistunutta epäilyä

Tutkija A oli tehnyt ammattikorkeakoulun rehtorille HTK-ilmoituksen, jossa hän epäili ammattikorkeakoulun tekniikan alan lehtorin B syyllistyneen toisen tutkijan työn epäasialliseen vaikeuttamiseen kirjoittamalla A:sta julkisuudessa halventavasti ja vähättelevästi. Rehtori kuitenkin katsoi, ettei asia kuulu HTK-ohjeen soveltamisalaan, koska B ei osallistu ammattikorkeakoulussa tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Lausunnossaan TENK katsoi, että ammattikorkeakoulu oli tehnyt menettelytapavirheen päätöksessään, jonka mukaan HTK-ohje ei koske lehtoria B. TENK katsoi, että ammattikorkeakoulut ovat tutkimusorganisaatioita ja niiden opetushenkilökunta kuuluu korkeakoulun tiedeyhteisöön. Heidän tulee siksi noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä myös tiedeyhteisön ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa, myös sosiaalisessa mediassa, jos asiayhteys liittyy heidän opetus- tai tutkimusalaansa. TENK katsoi, että ammattikorkeakoulun on tehtävä päätös esiselvityksen käynnistämisestä tai käynnistämättä jättämisestä, ja päätös on perusteltava. 

TENK ei ottanut kantaa siihen, oliko HTK-loukkausta tapahtunut, koska asiaa ei ollut vielä käsitelty ammattikorkeakoulun HTK-prosessissa.