HTK-prosessissa todetun anastuksen perustelut eivät olleet riittävät (TENK 2021:19)

Yliopisto tutki ilmoituksen, jonka mukaan humanistisen alan professori A:n ja hänen työryhmänsä laatimassa hankehakemuksessa olisi syyllistytty saman tieteenalan dosentti B:n tutkimussuunnitelman plagiointiin ja tutkimusidean anastamiseen. Yliopiston rehtori teki asiassa varsinaisen tutkinnan perusteella päätöksen, jonka mukaan A olisi syyllistynyt B:n tutkimusidean anastamiseen.

TENK vastaanotti A:n lausuntopyynnön, jonka mukaan HTK-loukkausväitteitä ei oltu näytetty toteen eikä HTK-tutkinnassa oltu noudatettu TENKin ohjeita.

Lausunnossaan TENK linjasi, että koska anastus on HTK-loukkauksena äärimmäisen vakava, sen perusteluiden täytyy olla kiistattomat. Koska näin ei tässä tapauksessa ollut, yliopiston päätöksestä poiketen TENK katsoi, että A ei ollut syyllistynyt anastamiseen. A:n olisi kuitenkin pitänyt informoida B:tä kiistanalaisesta hankehakemuksesta. Suoritetussa HTK-prosessissa oli ollut puutteita muun muassa osapuolten kuulemisessa.