Kuvion puutteellinen lähdemerkintä ei ollut piittaamattomuutta (TENK 2018:5)

Lääke- ja terveystieteiden alalla toimiva yhdistys epäili, että sen alaan liittyvässä väitöskirjassa esiintyi plagiointia. Kyse oli erään teoreettisen mallin ja väitöskirjan yhden kuvion samankaltaisuuksista. Yhdistys oli ilmoittanut asiasta ennen väitöstilaisuutta väittelijälle, tämän ohjaajalle ja a.o. tiedekunnalle. Yliopisto käsitteli asian tiedekuntatasolla lähinnä tekijänoikeuden näkökulmasta.

TENK totesi asiaa käsitelleessä 1. lausunnossaan (TENK 2017:6), että kaikki väitöskirjakäsikirjoituksiin kohdistuneet tutkimuseettiset epäilyt tulee saattaa HTK-prosessiin, jos väittelylupa on jo myönnetty. Näin ollen yliopiston tuli käynnistää asiassa uusi, HTK-prosessin mukainen tutkinta.

Tutkintaryhmän raportin mukaisesti yliopisto päätti, että väitöskirjan kiistanalainen kuvio on itsenäinen tieteellinen kokonaisuus, johon ei ollut tarvinnut sisällyttää viittauksia.  Lisäksi väitöskirjassa oli riittävällä tavalla tuotu esiin sen suhde e.m. teoreettiseen malliin.  Yhdistys ei ollut kuitenkaan tyytyväinen tähän päätökseen vaan pyysi asiasta TENKin lausunnon. 

Lausunnossaan (TENK 2018:5) TENK yhtyi yliopiston näkemykseen siitä, että HTK-loukkausta ei ollut tapahtunut. TENKin mukaan olisi ollut kuitenkin toivottavaa viitata keskeiseen lähteeseen myös väitöskirjan johtopäätösosiossa esitetyssä kuviossa. Se, että viittausmerkintä puuttui, ei kuitenkaan täyttänyt HTK-ohjeen mukaisen piittaamattomuuden, lähinnä muiden tutkijoiden työn vähättelyn tai puutteellisen viittaamisen, tunnusmerkistöä.