Tutkijan oikeudesta toimittajastatukseen tuli käynnistää esiselvitys (TENK 2018:3)

Tutkija A katsoi, että koska häntä ei mainittu yhtenä toimittajista eräässä yliopisto X:n julkaisemassa, kasvatustieteen alan tutkimusryhmän työhön perustuneessa kokoomateoksessa, teoksen muut toimittajat syyllistyivät piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä. A oli jättäytynyt pois kyseisestä tutkimusryhmästä ennen teoksen julkaisemista, koska oli riitautunut ryhmän johtajan kanssa. A oli tyytymätön siihen, että yliopisto ei käynnistänyt asiassa HTK-esiselvitystä.

Yliopiston mukaan A ei ollut osallistunut teoksen toimitustyöhön, koska työ oli tehty hänen irtisanoutumisensa jälkeen. Lisäksi A mainittiin teoksen alkusanoissa.  

TENKin mukaan A:n tekemässä HTK-ilmoituksessa tuotiin selkeästi esille tutkimuseettinen epäily. Epäily oli perusteltu, eikä se ollut TENKille toimitetun aineiston valossa ilmeisen aiheeton. Lisäksi yliopisto päätti asiasta ilman asian selvittämistä tai asianosaisten kuulemista.

Näin ollen TENK katsoi, että yliopiston tuli käynnistää asiassa HTK-prosessin mukainen esiselvitys. HTK-loukkaukseen TENK ei ottanut kantaa, koska sitä ei ollut ensin selvitetty HTK-prosessissa. 

Yleisellä tasolla TENK totesi lausunnossaan, että esiselvityksen tekeminen on tärkeää osapuolten oikeusturvan kannalta ja myös siltä kannalta, miten oikeudenmukaiseksi ilmoituksen tekijä tutkintamenettelyn kokee.